Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Versionsinformation sprint 116

NyheterNya funktioner och systemaktiviteter

New Feature
I HPR och HST rapporterna går det nu att begränsa på finansieringsformsgrupper
New Feature
Nu finns möjlighet att söka fram möjliga registreringar utifrån en tidsperiod i samband med registrering av studenter på ett/flera kurstillfällen. 
Tillgängligt under Studiedokumentation / Kurs / Deltagare / Hantera flera 
Kräver ny systemaktivitet: "Studiedeltagande: Registrera flera utifrån tidsperiod"
New Feature
Nytt grunddata Finansieringsformsgrupp. 
Ny systemaktivitet "Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - finansieringsformsgrupp". Behörighet till administration av finansieringsformsgrupp ingår även i den befintliga systemaktiviteten "Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - lokal".
New Feature
Kontroll mot version av utbildning godkänner nu tillfällen som startar före första versionens giltig fr.o.m. om tillfället ligger inom samma kalenderhalvår som utbildningen, detta för att klara av tillfällen med "avvikande termin".

Förbättrade funktioner

Improvment
Tillgodoräknandegrunder och -mål visas, i alla vyer i systemet, i den ordning som de lades in i tillgodoräknandeärendet.
Improvment
Om studenten har tidigare deltaganden efter tillfällesbyten visas detta nu med en ikon i deltagarlistan för kurs och kurspaketering.
Improvment
I utdata resultat är det nu via en checkbox valbart att ta med studenter med avbrott.
Improvment

Det går nu att skriva ut specialtecken (tex. kinesiska tecken) i bevis (PDF-dokumentet), såvida det inte gäller en textrad som är kursiv. (Exempel: Om specialtecken använts i en projekttitel på originalspråk fungerar det alltså att skriva ut dem, men om de använts i den alternativa titeln fungerar det ännu inte.)
Om man vill implementera detta på sitt lärosäte måste man ändra font i dokumentkonfigurationen för respektive bevis till teckensnitt med tillägg av Unicode, t.ex. "Georgia, Unicode".

Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet: Studiedeltagande: Registrera flera utifrån tidsperiod

Ny systemaktivitet: Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - finansieringsformsgrupp
Behörighet till administration av finansieringsformsgrupp ingår även i den befintliga systemaktiviteten Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - lokal

Påminnelse:
Studiedeltagande: Informationsbehörighet – Utbytesstudier

Efter version 1.16 behöver de behörighetsprofiler som ska hantera utbytesstudier uppdateras alternativt behöver nya behörighetsprofiler skapas.


Nationella utbildningsmallar

 • Ämnestillfälle, forskarutbildning på 1993 års studieordning kan nu innehålla Individuellt kurstillfälle, forskarnivå från 2007 års studieordning.
 • Kurser och kurstillfällen på studieordningen Polisutbildning, motsvarande högskoleutbildning (PU18) kan nu användas i program och programtillfällen på studieordningen för Polisutbildning (PU99).

Ny systemaktivitet:
Studiedeltagande: Registrera flera utifrån tidsperiod

Ny systemaktivitet:
Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - finansieringsformsgrupp
Behörighet
till administration av finansieringsformsgrupp ingår även i den befintliga systemaktiviteten
Kataloginformation: Skapa och ändra grunddata - lokal

Påminnelse:
Studiedeltagande: Informationsbehörighet – Utbytesstudier
Efter version 1.16 behöver de behörighetsprofiler som ska hantera utbytesstudier uppdateras alternativt behöver nya behörighetsprofiler skapas.

Viktiga rättningar

Bug
Mer informativt felmeddelande om tjänster startats om och man måste göra en ny inloggning.
Bug
Vid backning av tillfällesbyte tas nu eventuella aktivitetstillfällesanmälningar till det tidigare tillfället bort.
Bug
Åtgärdat tidigare problem med timeout vid uttag av resultatverifikat.
Bug
Vid export av underlaget från rapporten Studiedeltagande-registrering syns nu inte dubblettrader i de fall en student har flera återbud.
Bug
Rättning av problemet att kursbenämning ibland skrivits ut dubbelt i resultatintyg i samband med tillgodoräknande.
Bug
Listan med möjliga attestanter att avisera vid resultatrapportering ger nu rätt urval.
Bug
Summeringar för oavslutade utbildningar i studentgränssnittet visas nu korrekt.
Bug
Koppla resultatnotering till flera kurstillfällen fungerar nu korrekt.
Bug
Vid koppling av handlägger till ärendekorg kan man nu söka efter både förnamn och efternamn i listan över användare.
Bug
Tagit bort kontroll mot dagens datum vid skapande av ny utbildningsversion samt då versionen tas till status komplett.
Bug
Värdet för studieavgiftsbetalning uppdateras nu korrekt till uppföljningdatabasen vid omregistrering.
Bug
Två fall med dubbletter i IO_GENOMSTROMNING-objekten har åtgärdats, dels för vissa fall med två utfärdade bevis och dels om en student har genomfört tillfällesbyte från ett tillfälle med 2 perioder.


IK

 Inga förändringar

API-förändringar

Ärendehantering

 • Ny resurs POST/arendestod/arende/{ärendeUID}/fordela för att automatfördela ett ärende till en ärendekorg är en prototyp under utveckling och ej redo att integreras mot i denna version.

Kataloginformation

 • Nya resurser för att administrera fördelningsfilter och fördelningsregler tillhörande ärendekorgar är en prototyp under utveckling och ej reda att integreras mot i denna version.

Examen

 • Ny representation av tillgodogrunder där grunderna listas i den ordning som de skapades i tillgodoärendet.

Resultat

 • Utökat filtreringsmöjligheter för utdata resultat med möjlighet att dölja resultat som har avbrott.
 • Ändra rättighetsmodellen så den har grupper och studenter.
 • Ny resurs för grupper. Nya representationer Grupper och SokresultatGrupp.

Studiedeltagande

 • Visa markering (D) att flera deltaganden finns på samma utbildning.
 • Attributet OrsakI18n i EjHanteradAntagning från resursen ejhanteradantagning/filtrera är borttagen (förvarnat i sprint 105). I stället ska den nya resursen ejhanteradantagning/{ejHanteradAntagningUID}/hinder användas som ger en lista av samtliga existerande hinder.
 • Nya attribut i GruppEvent: TypAvKoppling samt KopplingForGrupp. Ny representation (enum) TypAvKopplingForGruppEventPart.
 • Ny REST-endpoint för att söka kandidater för registrering inom kurs utifrån tidsperiod är nu tillgänglig. PUT /studiedeltagande/deltagare/kurs/registrerbara.

Uppföljning

 • Tagit bort felstavade kolumner i BI_UTBILDNINGSINSTANSER som var satta till deprecated.
 • Lagt till en rapportparametertyp för finansieringsgrupp.
 • Lagt till en kolumn i IO_HPR_STUDIERESULTAT och IO_HST_REGISTRERING UTBILDNINGSTYPSGRUPP.
 • Lagt till en kolumn i IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNING som avser YTTERSTA_KURSPAKETERINGSTYPSGRUPP.


Utgående APIer

Attributet OrsakI18n i EjHanteradAntagning från resursen /ejhanteradantagning/filtrera försvinner i version 108. 

I stället ska den nya resursen /ejhanteradantagning/{ejHanteradAntagningUID}/hinder användas som ger en lista av samtliga existerande hinderDet gamla sättet för att skapa individuella åtaganden kommer att tas bort i sprint 106. 

Det gamla sättet kräver att en "beställning" läggs i Studiedeltagande som sedan levereras av Utbildningisnformation. Det nya sättet skapar allt direkt i Utbildningsinformation. 

Gäller resursen "/individuelltatagande" i Studiedeltagande och alla relationer/länkar som hänvisar dit.

Fälten IndividuelltAtagande.UtbildningstypID och IndividuelltAtagande.Forbrukad kommer att tas bort, i sprint 106. 

De behövs inte i den nya lösningen för att skapa individuella åtaganden.Resursen /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/mojliga_kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende 

utökad med queryparameter utbildningUID för avgränsa på den utbildning vars tillfällen skall sökas fram.Resursen /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende 

är markerad som utgången (tas bort tidigast sprint 111) och är ersatt av /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/mojliga_kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende

Resursen /studiedeltagande/studieplan/studiestrukturreferens/{studiestrukturreferens}/kurs/mojliga_kurstillfallen är markerad som utgången (tas bort tidigast sprint 111) och är ersätts av

 /studiedeltagande/studieplan/studiestrukturreferens/{studiestrukturreferens}/mojliga_kurstillfallen

Utannonsering ska framöver endast endast via utbildningsinformation, rest-ingång 'post emil/utannonsering/utbildningstillfalle' tas bort tidigast i samband med sprint 118.

Alla ärenden i version 1.16.0


TypNyckelSammanfattning
Bug
LTRE-35534Info-ikonen för tillgänglighet syns ej vid tillståndet "Ej pågående, pga tillfällesbyte"
Bug
LTRE-35776Studieperiod med omfattningsvärde ska markeras med ja
Bug
LTRE-35756Innehållet informations I:et visas ibland på en annan plats i registrera flera
Bug
LTRE-34878Om man startar om KI när en användare är inloggad så får man exception
Bug
LTRE-35806När man tar bort tillfällesbyten städas inte aktivitetstillfällesmöjligheterna korrekt
Bug
LTRE-34574Systemaktivitet "Student-Ärendestöd: Läsa bevisärende" finns inlagd på behörighetsprofiler på lokal nivå
Bug
LTRE-27278ÄrendeResource returnerar tom mediatyp
Bug
LTRE-35245ID:et för Studieavgiftsbetalningsvärde gällande UNDANTAG och EJ_PROVAD är olika i SD och UF
Bug
LTRE-35980Hantera flera: Felmeddelande visas ej om man försöker registrera på gammalt deltagande efter tillfällesbyte
Bug
LTRE-35916Lärosäteskod för Högskolan i Skövde är fel i resursfilen för lärosätesbenämningar.
Bug
LTRE-35862Resultatverifikat går inte att skapa (timeout)
Bug
LTRE-34958Korrigera filtrering av inaktiva grunddatavärden i utbildningsinformation
Bug
LTRE-35789Race conditions when reading feed in uppföljning
Bug
LTRE-35651Studiedeltagande-registrering - dubblettrader i underlaget
Bug
LTRE-35809Kursbenämning skrivs ut dubbelt i Resultatintyg
Bug
LTRE-35812Urbockade studenter bockas i igen när sparas
Bug
LTRE-35681Får upp olika attestanter vid avisering och inte alla dyker upp
Bug
LTRE-35390Man kan dubbelklicka när man lägger in annan merit -> två poster inlagda
Bug
LTRE-35769Summering av oavslutad utbildning i Studentgränssnittet
Bug
LTRE-35767Bugg: Förbättra hjälptext vid administration av grunddata
Bug
LTRE-35736Koppla resultatnotering till flera kurstillfällen krånglar
Bug
LTRE-35866Handläggare för ärendekorgen -> går enbart att söka på EPPN, ej namn
Bug
LTRE-36000Kombination i utdata resultat kan ge ett internt fel
Bug
LTRE-35943Ta bort kontroll mot dagens datum vid ny utbildningsversion
Bug
LTRE-35591Uppdaterar inte studieavgiftsbetalning när en omregistrering hanteras
Bug
LTRE-35161Dubbletter i uppfoljning.io_genomstromning_kurs och IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING
Improvment
LTRE-35605Ändra sortering av tillgodoräknandegrunder och tillgodoräknandemål
Improvment
LTRE-35232Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 116 sista gången!!!
Improvment
LTRE-35777Bredda kolumn Obligatoriskt vid utannonsering
Improvment
LTRE-33910Visa tidigare deltagande i fliken Deltagande för Kurs/Kurspaketering
Improvment
LTRE-35359Utdata Resultat. Valbart att ta med studenter med avbrott på kurs vid utsökning
Improvment
LTRE-35526Skriv ut specialtecken i PDF:er del 1
Investigation
LTRE-35764Students avbrott ej inom tillåten datumperiod
New Feature
LTRE-35782Uppföljning: Begränsning med finansieringsformsgrupp
New Feature
LTRE-35763Kontrollera manuell studentbehörighet
New Feature
LTRE-34750Utöka möjligheter till utsökningar vid registrering, Hantera flera
New Feature
LTRE-34955Nytt grunddata finansieringsformsgrupp
New Feature
LTRE-35962Gör kontroll mot version av utbildning snällare
Technical Improvment
LTRE-32996API-revidering: Städa bort Orsak ur EjHanteradAntagning (OBS! enbart API, ej i entitet)
 • No labels