Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versionsinformation sprint 115

NyheterNya funktioner och systemaktiviteter

New Feature
Ny informationsbehörighet för utbytesstudier, dvs ny regel på utbildningstyp: 
Ingår i grupp: Informationsbehörighet - Utbytesstudier
New Feature
För studentärenden (i administratörsgränssnittet) finns nu möjlighet att manuellt placera ärenden i ärendekorgar, så kallad fördelning av ärenden, samt söka fram ärenden med ärendekorg som sökparameter. Om handläggare kopplas till en ärendekorg, kan denne välja att söka fram ärenden som finns i någon av sina ärendekorgar vid utsökning av Studentärenden.

Förbättrade funktioner

Improvment
Utbildningsinformation: Regeln "Versionens giltig fr.o.m. får inte infalla innan dagens datum" kontrolleras nu inte längre för första version av utbildning (nu endast vid ny version och när senare version byter till status komplett).
Improvment
Handläggare med behörighet att uppdatera student har nu möjlighet att begära en synkron hämtning av studentens uppgifter såsom de ser ut i studentregistret. Detta uppdaterar all information som finns avseende studenten i studentregistret, såsom identitetsuppgifter och folkbokföringsinformation.
Improvment
Vid bevishandläggning visas nu uppgift om nivå inom studieordning, huvudområde/n och successiv fördjupning för kurser från det egna lärosätet.
Improvment
Nu syns helt tillgodoräknad modul i resultatrapporteringens lista över studenter. Raden är dock utgråad och resultatrapportering går inte att göra på den raden.
Improvment
Efter en student loggat in i studentgränssnittet så kan hen välja byta till andra lärosäten som har studentgränssnittet aktiverat och där studier bedrivs.
Improvment
Nu visas ett tydligare felmeddelande vid pågående resultatrapportering om registrering tas bort för aktuell student och kurs.
Improvment
Nu visas ett "Ej påbörjat" deltagande i studentöversikten från och med att det finns förväntat deltagande fram tills dess att studieperiod/första studieperiod har passerats.
Improvment
Vid resultatrapportering kan nu ett utkast tas bort även om hinder finns (t.ex. avbrott).
Improvment
Nu syns studentens angivna e-postadress på startsidan i studentgränssnittet
Improvment
För att rätta projekttitel på ett resultat behöver användaren ha behörighet på den organisation som resultatet avser. Endast resultat som användaren har rättighet att rätta listas i ärendet.
Improvment
Vid resultatrapportering på modul inom kurs med avbrott, visas nu tydligare information om att avbrott finns på kursen.

Improvment

I ett bevisärende där beslutet tagits bort har ledtexterna ändrats. Det är nu tydligare att beslutsdatum rör det datum då beslutet togs bort.

Improvment

Infört tydligare visning av information om student har rätt att återuppta studier.

Improvment

Utdata Resultat: Kurskoden visas nu tillsammans med Modulkoden i rullistan vid val av "Moduler inom valda kurser"

Improvment

Utdata Studieavgiftsbetalning: Kolumnrubriken Reg har ändrat namn till Tillstånd och värdena i kolumnen är ändrade till Registrerad eller Ej påbörjad istället för Ja eller Nej.
ImprovmentUtdata: Nu finns det engelsk sökhjälp i alla utdataflikar.
ImprovmentUppgift om utbildningsområde och organisationsenhet hämtas nu från den version av kursen som var giltig vid datumet för examinationen. 
Om modulen har en fördelning hämtas uppgift om utbildningsområde och organisationsenhet från modulen.

Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet
Studiedeltagande
: Informationsbehörighet – Utbytesstudier

Efter version 1.16 kommer behörigheten att administrerar utbytesstudier inte längre ingå i informationsbehörigheten för Grund och avanceradnivå samt Forskarnivå.
De
behörighetsprofiler som ska hantera utbytesstudier behöver uppdateras alternativt behöver nya behörighetsprofiler skapas. OBS att aktivering sker efter 2018-11-09 i produktionsmiljön (testmiljön redan i slutgiltigt läge).


Utökad systemaktivitet
Ärendestöd
: Tilldela ärende
Ger möjlighet att fördela ärende till ärendekorg.

Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar

Bug
Resultatnotering skrivningspoäng benämns nu på engelska som Examination points istället för Exam credits
Bug
Nu visas borttag av Annan merit och Annat resultat i studentens ändringslogg för resultat.
Bug
Pingintegration till Ladok kraschar inte längre då den försöker jobba med kurser som saknar kurskod.
Bug
Problemet med sorteringen av studentärenden är nu åtgärdat.

Bug

Nu visas återigen behörighetsvillkor korrekt när man klickar på varningstriangeln under Studiedokumentation > Student > Studiedeltagande.

Bug

Nu fungerar länken "Visa studieaktivitet och -finansiering" korrekt på alla sidor efter sökning under Studiedokumentation > Kurspaketering > Deltagare.


IK

 

API-förändringar

Ärendehantering

 • Nya resurser POST samt DELETE /arendestod/arende/{ärendeUID}/fordela för hantera fördelning av ett ärende till en ärendekorg samt kompletterat sökfilter i GET /arendestod/arende/sok relaterat till ärendekorgar.

Examen

 • ResultatPaUtbildning har ett nytt attribut UtbildningsinstansUID.
 • Ny systemaktivitet: "Student-Bevis: Bifoga bilaga till bevisärende". Den är inte produktionsklar.

Extintegration

 • Justerat xml-annoteringarna av ResulatForskarnivåRepresentation så att den följer schemat för SCB

Kataloginformation

 • Ny representation SokresultatAnvandareKataloginformation för att serva svar från resursmetod /kataloginformation/anvandarlistaeppn/filtrera. Metoden ej tillgänglig för API-användare.

Resultat

 • Nya relationer i Studieresultat för listning av varningar.
 • Tagit bort Deprecerade apier GET /resultat/noteringsdefinition/{kurstillfalleUID}/{utbildningUID}/hinderGET /resultat/noteringsdefinition/{noteringsdefinitionUID}/hinderGET /resultat/noteringsdefinition/{noteringsdefinitionUID}/tabort/hinder.

Studentinformation

 • Ny metod i studentresursen som medger att man uppdaterar studentens uppgifter med uppgifter från studentregistret.
  Method: PUT
  Rel: http://relations.ladok.se/studentinformation/student/uppdatera_fran_studentregistret
  Uri: {studentUID}/uppdatera_fran_studentregistret

Studiedeltagande

 • Ny REST-endpoint för att söka kandidater för registrering inom kurs. Är ej tillgänglig ännu. Kan tas bort/förändras utan förvarning.
 • Nytt fält Deltagare.NastaPeriodindexKurstillfalle. Anger vilken period som kan vara aktuell för registrering/omregistrering.

Uppföljning

 • Byte av rubrik från Utsökningsgrupp till Utbildningstypgrupp i sökresulatet på Studiedeltagande antagning rapporten.


Utgående APIer

Attributet OrsakI18n i EjHanteradAntagning från resursen /ejhanteradantagning/filtrera försvinner i version 108. 

I stället ska den nya resursen /ejhanteradantagning/{ejHanteradAntagningUID}/hinder användas som ger en lista av samtliga existerande hinderDet gamla sättet för att skapa individuella åtaganden kommer att tas bort i sprint 106. 

Det gamla sättet kräver att en "beställning" läggs i Studiedeltagande som sedan levereras av Utbildningisnformation. Det nya sättet skapar allt direkt i Utbildningsinformation. 

Gäller resursen "/individuelltatagande" i Studiedeltagande och alla relationer/länkar som hänvisar dit.

Fälten IndividuelltAtagande.UtbildningstypID och IndividuelltAtagande.Forbrukad kommer att tas bort, i sprint 106. 

De behövs inte i den nya lösningen för att skapa individuella åtaganden.Resursen /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/mojliga_kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende 

utökad med queryparameter utbildningUID för avgränsa på den utbildning vars tillfällen skall sökas fram.Resursen /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende 

är markerad som utgången (tas bort tidigast sprint 111) och är ersatt av /studiedeltagande/studieplan/student/{studentuid}/mojliga_kurstillfallen_att_lagga_till_som_fristaende

Resursen /studiedeltagande/studieplan/studiestrukturreferens/{studiestrukturreferens}/kurs/mojliga_kurstillfallen är markerad som utgången (tas bort tidigast sprint 111) och är ersätts av

 /studiedeltagande/studieplan/studiestrukturreferens/{studiestrukturreferens}/mojliga_kurstillfallen

Utannonsering ska framöver endast endast via utbildningsinformation, rest-ingång 'post emil/utannonsering/utbildningstillfalle' tas bort tidigast i samband med sprint 118.

Alla ärenden i version 1.15.0


TypNyckelSammanfattning
Bug
LTRE-35362”Valideringsfel. Tjänsten som efterfrågas är nere för underhåll”?
Bug
LTRE-35380SCB användare får dubbletter i listan för att växla lärosäte
Bug
LTRE-35339På deltagarlistor som sträcker sig över 1 visningssida visas student 1 från första sidan på varje efterföljande student 1 vid val av Åtgärd: visa studieaktivitet- och finansiering
Bug
LTRE-35417Error events team2 sprint 115
Bug
LTRE-35532Studiedeltagande-antagning. I18-nyckel visas istället för "Utbildningstypgrupp" i bl.a. rapportunderlaget
Bug
LTRE-35336Resultatnotering - olika benämning på engelska i svenska resp engelska som språk
Bug
LTRE-35535Sidan uppdateras inte i SG vid registrering i vissa fall
Bug
LTRE-35289SQL syntax error, HST och HPR
Bug
LTRE-35421SD-registrering, HST och HPR. Felaktiga resultatkolumnnamn på utbytesalternativ
Bug
LTRE-35303ÅÄÖ i xml-taggar och enums
Bug
LTRE-35391Timeout Helårsprestationer
Bug
LTRE-35661Attestera läs saknas i systemaktiviteten "Resultat: Rätta titel i resultat - attestera"
Bug
LTRE-35606Fel i visning och borttagning av antagningsvillkor i 1.14.2
Bug
LTRE-35578Borttagning av "Andra resultat" och "Andra meriter" loggas inte i ändringsloggen resultat
Bug
LTRE-35632Fel vid borttag av student
Bug
LTRE-35432(Kodgranskning) SCB: ResultatForskarnivå följer inte schemat
Bug
LTRE-30182SD-antagning. Begränsa på ”Antagna, endast på utbildningstyp” fungerar inte när det finns flera antagningar i utsökningsintervallet.
Bug
LTRE-34692Visa benämning för aktuell version för pågående kurs/kurspaketeringstillfälle och, i de fall det finns alt benämning på pågående kurspaketeringstillfälle, visa denna
Bug
LTRE-35484Nullpointerexception då pingintegrationen vill jämföra utbildningskoder
Bug
LTRE-35579Går ej att sortera i kolumnerna i Studentärenden
Improvment
LTRE-35549Single-maskin med ufhskro
Improvment
LTRE-35486Borttagen examen har ledtext utfärdandedatum vid borttagningsdatum
Improvment
LTRE-34727Korrigera hjälptext om var anteckning visas
Improvment
LTRE-35215Rätt att återuppta studierna-markering visas inte tillräckligt tydligt
Improvment
LTRE-34704Leverans 1.15, ta bort deprecated i och med LTRE-8178
Improvment
LTRE-35368Streamline loggning
Improvment
LTRE-35068Ändra text vid återbud i studentgränssnittet
Improvment
LTRE-34388Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 115
Improvment
LTRE-35623Förberedelse för nya platshållare i Diploma Supplement-mall, del 2
Improvment
LTRE-35213Utdata Resultat. Visa modul tillsammans med kurskod i rullisten "Moduler inom valda kurser"
Improvment
LTRE-34734Utdata: Korrigera engelsk sökhjälp i alla utdataflikar
Improvment
LTRE-35360Utdata Studieaktivitet och finansiering. Justera vissa kolumnbredder
Improvment
LTRE-35410Regeln "Versionens giltig fr.o.m. får inte infalla innan dagens datum" ska inte kontrolleras för första version
Improvment
LTRE-34407Gör det möjligt att initiera hämtning av namn från studentregistret
Improvment
LTRE-33916Uppföljning: Prestation ska hämta uppgifter från giltig version av kurs för modul
Improvment
LTRE-27464Utdata Studieavgiftsbetalning: Ändra kolumnrubrik och värden
Improvment
LTRE-35624Lägg till REST anropet: management/feed/status
Improvment
LTRE-35402Visa fler uppgifter i bevisärendes kurslista
Improvment
LTRE-34579Lägg till så att de som fått TG på modul listas vid resultatrapportering
Improvment
LTRE-34626Flytta tillbaka utannonsering till utbildningsinformation (timebox)
Improvment
LTRE-34584Förberedelser för ny hantering av historik för resultat
Improvment
LTRE-34405Byt lärosäte i studentgränssnittet
Improvment
LTRE-35355Bryt ut kontroll om registrering är borttagen från avbrottsregeln
Improvment
LTRE-34431Tydliggöra filtrering av "Ej påbörjade" i studentöversikt
Improvment
LTRE-35743Möjliggör borttag av utkast vid avbrott
Improvment
LTRE-35156Uppmuntra till korrekt mailadress i SG
Improvment
LTRE-35332Kräv behörighet till organisation vid Rätta titel i resultat
Improvment
LTRE-35353Resultatrapportering vid avbrott - Visa varning i GUI
Improvment
LTRE-34702Sortering av tillgodouppgifter på översikten del 1
New Feature
LTRE-33335UF-replikering: Skapa verktyg för att hantera replikerade uppföljningsdatabaser
New Feature
LTRE-34679Ny informationsbehörighet - Utbytesstudier
New Feature
LTRE-35089Bilagor: Gör det möjligt för studenter att ladda upp bilagor från studentgränssnittet
New Feature
LTRE-34650Ärendefördelning: Manuell fördelning av ärende till ärendekorg
New Feature
LTRE-34668Ärendefördelning GUI: Lista ärenden från egna ärendekorgar
Story
LTRE-31999UTRED: Koppla beslutsfattare till student/grupp
Technical Improvment
LTRE-35584Teknisk förbättring gällande studentens behörighetskontroll
 • No labels