Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här kan du följa vår utveckling av produkten Ladok under 2021. Delmål för respektive mål i verksamhetsplanen planeras ett kvartal i taget. Om det inte finns något delmål inplanerat betyder det att arbete med målet kommer att göras under ett senare kvartal. Om du vill läsa eller skriva ut hela verksamhetsplanen som ett dokument så hittar du den lättast här: Verksamhetsplan 2021

Grovplaneringen per kvartal

Mål i verksamhetsplan 2021BehovInplanerade delmål
Grundläggande förvaltning

Som användare är det viktigt att buggar
och angelägna förbättringar hanteras
kontinuerligt och att kritiska fel rättas
skyndsamt.

Rättningar och angelägna förbättringar till redan levererad funktionalitet
hanteras löpande.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

I den löpande utvecklingen av Ladok beaktas användbarhet

Som användare finns behov
av att användargränssnittet och
funktionaliteten i Ladok är anpassad så
att det dagliga arbetet går att bedriva
effektivt.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh


Löpande tekniska förbättringar har genomförts.

För att säkerställa att Ladok är förvaltningsbart finns det behov av att arbeta med löpande tekniska förbättringar

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till studenter

Det nya, tillgänglighetsanpassade studentgränssnittet används från halvårsskiftet 2021.

Införandet av det nya studentgränssnitt behöver slutföras och det gamla behöver avvecklas.   

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Administrationen av studenters studier är förenklad genom ökade möjligheter till självservice.Det finns behov av att förenkla administrationen kring studenters studieuppehåll, byte av personnummer, avbrott, återbud mm genom självservice. Det finns även behov av att lärosätena själva kan lägga upp egna självservicekategorier.  

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Studentens kontaktinformation i Ladok är verifierad.

När studenten själv byter eller lägger in e-postadress eller telefonnummer bör detta verifieras av studenten för att säkerställa att det blir rätt (t.ex. via ett verifieringsmail).         

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förslag på hur studenter kan logga in i Ladok med e-legitimation finns framtaget.Som student önskar jag få en enkel möjlighet till inloggning genom att kunna använda e-legitimation.  

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

En utredning om påverkan av Erasmus without papers är genomförd som föreslår vilka förändringar som behövs i Ladok och Emrex samt beroenden till integrerande system.       Erasmusprogrammet ska bli papperslöst inom en snar framtid. Tanken är att studenterna ska göra ALLT online, allt från ett digitalt Learning Agreement till att hämta sina betyg. Ladok är ett av de system som behöver vara involverat och där kopplingar till andra system behöver utvecklas/skapas.     

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till lärare

Det är enklare och bättre för lärare att använda LadokSom lärare önskar jag ett snabbare och smidigare sätt att rapportera resultat på. Det behövs även förbättringar för lärare att hantera sina studenter och arbeta med ärenden.      

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd för studieadministrativa processer

Ett förslag på hur examensprocessen kan digitaliseras och hur digitala examensbevis ska hanteras är framtaget.   Möjlighet att effektivisera hela examensprocessen och hantera den digitalt i Ladok för att slippa pappershantering/ mail/hantering utanför systemet. Resultatet från ITCFs förstudie om digitala examensbevis behöver beaktas.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Handläggare av tillgodoräknande kan se de utländska meriterna direkt i Ladoks gränssnitt.För att effektivisera hanteringen av tillgodoräknanden och bevisutfärdande behövs stöd för att ta in utländska meriter via Emrex som "Annan merit".             

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Stödet för utbildningssamarbeten är förbättrat.Det finns behov av bättre stöd för att hantera utbildningssamarbeten mellan lärosäten.  

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok är påbörjat och minst ett lärosäte använder Ladok för utbildningsplanering under 2021.Ladokstämman har beslutat att konsortiet ska utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättringar av aktivitetstillfällen är genomförda.Hanteringen av aktivitetstillfällen behöver förbättras så att mer heltäckande information om tentamen, laborationer eller studiebesök finns genom hela resultathanteringsflödet. Exempelvis behöver det framgå vilka studenter som har examinerats eller om tentamen ska genomföras på annan ort.      

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förslag till förbättringar för fliken Studieplan för en enskild student är framtagna.

Det finns behov av att renodla och förbättra fliken studieplan för en enskild student.  

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

ITCFs förstudie om studieavgifter har utvärderats och förslag till beslut är framtaget.Lärosätena har behov av förbättrat stöd avseende studieavgiftshantering. Resultatet från ITCFs förstudie om studieavgifter behöver beaktas.           

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Ett förslag för att förenkla och digitalisera tillgodoräknande- och valideringsprocesser från ansökan till beslut är framtaget.Ladok ska stödja tillgodoräknande- och valideringsprocesser från ansökan till beslut.      

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrad användbarhet

Det finns en effektiv hantering av students deltagande.Det finns behov av att förbättra och förenkla hantering av students deltagande i alla typer av utbildningar, samt för olika användare i systemet exempelvis lärare. Behovet finns både för hantering av enstaka samt för flera studenter

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Hanteringen av ärenden är förbättrad och statistikunderlag kan erhållas.Det finns behov av att förbättra administrationen av ärenden, visning av ärenden och sortering av ärendehanteringskön samt ej hanterade antagningar. Det behövs även statistik kring ärenden.                

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Det finns utökat stöd för sökningar och filtreringar samt kontroller mot grunddatavärdenas giltighetsperiod i de sammanhang där de används.Användarna behöver få det stöd av grunddata (inklusive organisationsenhet, bevisinformation) som det finns underlag för i kataloginformation, t.ex. vad gäller giltighetsperiod. 

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till utdata och uppföljning

Det finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitet.För att få en bra överblick vid uppföljning av student/studentgrupp utifrån olika perspektiv behöver ytterligare utdatafunktionalitet tas fram. Dessutom behöver befintlig utdatafunktionalitet kompletteras med fler utsökningsparametrar.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Befintliga rapporter är kompletterade och kvalitetssäkrade.Som användare av rapporterna i Uppföljning har jag behov av fler rapporter samt göra utsökningar med fler rapportparametrar.     

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

En utredning av användargränssnittet och funktionaliteten i Uppföljning har gjorts utifrån behovet av ett enkelt och överskådligt gränssnitt.Som användare av rapporterna i Uppföljning vill jag att det ska vara enkelt och tydligt att göra utsökningar. Nuvarande användargränssnitt är trubbigt och svåröverskådligt.   

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till förvaltning av Ladok

Hanteringen av studenternas identitets- och kontaktuppgifter är förbättrad.Hanteringen av studenternas identitets- och kontaktuppgifter är inte effektiv, det finns behov av att bättre kunna hantera och kontrollera Studentregistret. Uppkomsten av dubbeletablerade studenter behöver minska och hanteringen av skyddade personuppgifter säkerställs.
Det finns riktlinjer för vilka utsökningar av data som Ladokkonsortiet stödjer lärosätena med.Lärosätena har behov av att få hjälp med utsökningar av data från Ladok. Det är tidskrävande och det saknas kriterier för när Ladokkonsortiet ska hjälpa till med utsökningarna.         

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Möjligheten att styra informationsbehörigheter är förbättrad.Det finns behov av fler möjligheter för att styra informationsbehörigheter i Ladok.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Loggning av vem som ändrat vad i systemet finns tillgänglig och sökbar.Lärosätena har behov av spårbarhet för att kunna se vad och när en viss användare (både studenter och användare på lärosätena) ändrat information i systemet.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Fler möjligheter att hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation är införda.Som lokal Ladokförvaltare har jag behov av att ändra inlagd information för att denna ska vara korrekt, exempelvis att förändring av studieperiod i Utbildningsinformation slår igenom för redan registrerad student.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Ett grundläggande stöd för att integrera med schemaläggningssystem är infört i LIS-adaptern.Som administratör av system för hantering av schemaläggning önskar man enklare möjligheter att integrera med Ladok.    

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Stöd för att integrera med bevarandesystem från Ladok via LIS-adaptern är påbörjat.Lärosätena önskar stöd för att integrera från Ladok till bevarandesystem.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Det är enkelt att beställa certifikat och se när de löper ut.

Som integratör behöver vi själva kunna beställa certifikat, se vilka certifikat vi har, när de löper ut för integrationer (API) och Uppföljningsdatabasen samt begränsa vilka IP adresser som certifikatet är giltigt för.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrad informationssäkerhet

Förbättringar avseende informationssäkerhet har införts.

För att säkerställa att Ladok har hög informationssäkerheten finns behov av att:

·kunna reducera förlusten av data vid återställning av Ladok.

·fortsätta arbetet med att upptäcka pågående och historiska intrång samt annat missbruk av systemet.

·öka skyddet av driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior.

epic name Key epic status
Loading...
Refresh


  • No labels