Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ladoks verksamhetsplan för 2020 finns här: Ladok.se


Uppdaterad 2020-02-04      OBS! Arbetsdokument!     

Delmål/funktionalitetBeskrivning

Övergripande mål, märkning

Listning per mål  

Förändring i prioritetAnm.
Planerad leverans Q1 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Underlag för anmälan inom program - ta med förväntade deltagare, Q1


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRINGAngular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i Ladok, Q1

VP20:SÄKER_INLOGGNINGSmidigare deltagarhantering för aktivitetstillfällen, Q1

Smidigare hantering vid upprepad attestering, Q1

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande, Q1


VP20:RESULTATPROCESSAPI: Uppgift om medarbetarrättigheter, Q1
VP20:UTÖKNING_API

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Ta bort registreringar för fler, Q1
VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Historik på behörighetsprofil, Q1
VP20:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

Planerad leverans Q2 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Kopiera utfärdat bevis för dubbeletablerade studenter LTRE-39658, Q2

Studieavgiftshantering, Q2

Kompletteringar SCB inför hösten 2020, Q2


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Prestanda för utdata, Q2

Förbättrad CSV-fil för utdata


VP20:UTDATA
Resultatrapportering från Canvas till Ladok via LIS, Q2

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats, Q2


VP20:RESULTATPROCESS

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument, Q2

Angelägna förbättringar för TG-ansökan.


VP20:STUDGRÄNSSNITTUppflyttad från Q4

Planerad leverans Q3 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;

Ärendehantering/ Ärendekorgar

Kompletteringar för MiV


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

Ej klart i Q2

Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Studentinformation - förvaltningbarhet, Q3

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Studentgränssnitt, Q3

Utökade parametrar för utsökning i utdata, Q3-Q4

Utdata - pågående rapportering, Q3

Utdata - ärenden, Q3


VP20:UTDATA

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på startsida, Q3

Förenkla vid ta bort och lägg in nytt resultat, en student.

Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period

Integration kan ange vem som klarmarkerat resultat.

Vy för attestanter på startsida


VP20:RESULTATPROCESS


Flyttat från Q2

Intyg

Intyg förväntat deltagande, Registrerigsintyg, Resultatintyg

Nationellt 

Inresande utbytesstudenter - behov av redovisning av underkända resultat

Layout och tillgänglighetsförbättringar i dokumenten

Förbättring verifieringssidan

VP20:UTDATA

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Utöka Utfall HST och HPR
VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTER

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på startsida, Q3

Förenkla flöde för individuella åtaganden som tillfällen, Q3

Angelägna förbättringar för deltagande Q3


VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Utforma systemaktiviteter för att ge möjlighet att bättre styra användares möjlighet att lägga till deltagande, Q3
VP2020:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg (se Intyg)

Skolverket

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket, Q3

Permanent lösning för SCB-användare, Q3


VP20:ERSÄTTA_PING
Skolverket vill ev skjuta till 2021

Planerad leverans Q4 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;

Fotnotshantering bevis


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING
Nerflyttad från Q3

Hantera visning av alternativ benämning samt specifierat omfattningsvärde konsekvent, Q4

Administrera Användare och behörigheter, Q4

Tydliggöra ett deltagandes tidigare placering i plan under studiedeltagandefliken.


VP20:ANVÄNDBARHETHINNS INTE MED 2020

Angular, Q4Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Utökade parametrar för utsökning i utdata, Q3-Q4

Utdata - borttagna/ändrade resultat, Q4

Förbättringar i utdata t ex sortering och filtrering av sökresultatet

Förbättringar i vyerna Deltagande för kurs samt kurspaketering.

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation.


VP20:UTDATA


FLYTTAS TILL 2021

Förenkla hantering för sena förändringar av moduler i kurs, Q4

Förenkla hantering för sena förändringar av betygsskala, Q4


VP20:UI_SENA_FÖRÄNDRINGAR

Förenkla flödet för tillfällesbyte av kurs både för administratör samt student, Q4

Ge information om överlappning vid registrering samt skapa förväntat deltagande, Q4


VP20:STUDENTS_DELTAGANDE
FLYTTAS TILL 2021

Kvalitetssäkring av Genomströmning kurs samt Genomströmning kurspaketeringstillfälle

Kvalitetssäkring av Studiedeltagande - antagning


VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTER


FLYTTAS TILL 2021
Stöd för den informationsmängd som mobilitetssystem behöver (Moveon+Mobilityonline mfl) finns i LIS-adaptern, Q4
VP20:STUDENTMOBILITET

Kompletteringar Socialstyrelsen, Q4

CSN, Q4

Teknisk lösning för medgivande, Q4

Vetenskapsrådet, Q4

Arbetsförmedlingen, Q4


VP20:ERSÄTTA_PING


Osäkert om CSN hinner bygga om.

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bättre stöd för inmatning av resultat för stora grupper, Q4

Överblick via bokmärkta kurser på startsidan, Q4

Delge studenten resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.


VP20:RESULTATPROCESS

Flyttad från Q3

Multifaktorautentisering för åtkomst av Aliasadministration, Q4
VP20:INFORMATIONSSÄKERHET
  • No labels