Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Steg
Beskrivning
Ansvarig
Länk dokumentation
ASäkerställ att verifieringsmiljön är klar för lärosätetDriftansvarig L3

Rutin

BSäkerställ att allt är på plats lokalt inför verifieringLokal projektledare

Rutin

CSäkerställ att allt är på plats centralt inför verifieringProduktionssättningskoordinatorRutin

 

Steg som är markerade med grönt ska utföras samtidigt för samtliga lärosäten som testar och måste vara klara för alla samtidigt produktionssättande lärosäten. Övriga steg kan utföras i tur och ordning av respektive lärosäte.

Teststeg:

Steg
Beskrivning
Ansvarig
Utförare
Kommentar
Länk dokumentation
 Görs en vecka innan tester    
T1

Beställ kopia från produktionsmiljön för gamla Ladok till testmiljön för gamla Ladok samt gör beställning till driften att förbereda verifieringsmiljön.

Inaktiveras samtliga batchjobb och samtliga användare

 

Produktionssättningskoordinator

Driftcentral L2

Driftcentral L3

Säkerställ att kopian är från ett datum då IKn gick igenom

r kopian är inlagd i testmiljön inaktiveras samtliga batchjobb och samtliga användare (Nouveau och SQL) stängs ute från testmiljön. Samtidigt ges IKn tillgång till miljön.

Meddela LED och L3 projektet när kopian är inläst (Staffan, Carina Y, Göran Kero, Jonas Karlsson)

 
 Här påbörjas testerna    
T2

Säkerställ att alla användare utom utsedda (verifieringsanvändare) är avstängda.

Lokal projektledare

Driftcentral L2

Ladokansvarig eller motsvarande

OBS! Här behöver någon från lärosätet delta som INTE ska ha tillgång till testmiljön som kan testa att de inte kommer åt den stängda testmiljön.

Rutin

 

T3Kontrollera pågående aktiviteter i gamla LadokLokal projektledareLadokansvarig eller motsvarande Utförs inte under testerna.  Steget gås endast igenom muntligt.

Rutin

 

T4Kör batchar sista gången i gamla Ladok produktionsmiljöLokal projektledareLadokansvarig eller motsvarande  Rutin
T5

Stäng testmiljön för gamla Ladok

 • stäng ute verifieringsanvändarna 1
 • stäng testmiljön 2
Lokal projektledareDriftcentral L2 

Rutin 1

Rutin 2

 

T6

Kontrollera att IKn i verifieringsmiljön är konfigurerad mot gamla Ladok stängda testmiljö

Driftansvarig L3 

Detta steg påbörjas kl 13.

Kontrollera att samtliga aktuella lärosätens IK har kontakt.

Rutin
 Vid produktionssättning stängs nya Ladok för samtliga lärosäten här, även studentgränssnittet och GUI, IKn körs    
T7

Preparera Verifieringsmiljön för dataverifiering

 • Stäng åtkomst till systemet
 • Ta backup av databaser och snapshot av site
 • Skapa nya lärosäten
 • Sätt systemet i läsläge, undanta produktionssättande lärosäten (som istället kommer att ha profiler som styr läsläge)
 • Lägg till CSN till deny-lista för API:t
 • Kör IKn för produktionssättande lärosäten, studentsynk ska vara konfigurerad att starta automatiskt
 • Öppna tillgång till GUI:t (ej till API eller studentgränssnitt)
 • Importera behörighetsprofiler för övriga användare
 • Importera verifieringsanvändare (lokala och nationella)
 • Verifiera att studentsynken är igång eller slutförd
Driftansvarig L3 - LED-steg 1 OBS! Importera behörighetsprofiler görs endast i testomgång 2

 

Rutin

 Vid produktionssättning öppnas nya Ladok för samtliga lärosäten här, samt studentgränssnitt och GUI, systemet är i läsläge    
T8Öppna testmiljön för gamla LadokLokal projektledareDriftcentral L2Dag 2

Rutin

T9

Tillgång till nya Ladok. Verifiera konverterad data

Lokal projektledare

Kompetenser inom Ladok, examen och uppföljning

Ladok3-projektet som kör SQLer för verifiering

Länk till verifieringsmiljön meddelas vid denna punkt.

 

 

Rutin
 Vid produktionssättning sker här beslut om att godkänna produktionssättning    
T10

Öppna verifieringsmiljön igen:

  • Stäng åtkomst till systemet
  • Ta bort läsläget
  • Stäng studentgränssnittet för produktionssättande lärosäten
  • Öppna åtkomst till systemet (för alla förutom CSN:s integration)
  • Importera konfigureringsanvändare
Driftansvarig L3 - LED-steg 2

Driftansvarig L3

Görs kl 12 av LED

Konfigureringsanvändare

Rutin

 Vid produktionssättning har samtliga lärosäten och användare tillgång till nya Ladok här
    
T11Lägg in användare med samtliga läs/skrivbehörigheter för administration av mallar/grunddataLokal projektledareAnsvarig för användare/behörigheterGörs kl 13Rutin
T12

Lägg in studielokaliseringsort i verifieringsmiljön nya Ladok

Lokal projektledare OBS! Vid produktionssättning är det viktigt att alla använda orter läggs in annars fungerar inte integrationer mot CSN och NyA. I testerna måste inte alla studielokaliseringsorter läggas upp.Rutin
T13

Komplettera data och mallar i verifieringsmiljön nya Ladok

Lokal projektledareKompetenser inom Ladok och examen

Tips under testerna: Gå igenom rutinerna gemensamt. Ge lärosätena 1 timme för att påbörja arbetet, återsamlas sedan för gemensam genomgång.

Rutinerna gås igenom tillsammans, lärosätena kan fortsätta att komplettera data även efter testdagen.

Rutin

 

T14

Tillåt CSN integration

Driftansvarig L3 - LED-steg 3
 utförs inte under testerna

Rutin

T15Lägg upp lärosätets användare med nationell behörighetDriftansvarig L3support Rutin
T16Verifiera synk av studenter mot NyA (gemensamma studenttjänsten)Lokal projektledareKan endast utföras av Nationella verifieringsanvändare Rutin
T17

Gör synk av utbildningstillfällen

Driftansvarig L3support Rutin
T18Notera ID för senaste feed från NyALokal projektledare  Rutin
T19

Koppla på NyA integration i Ladok

ProduktionssättningskoordinatorSupportKan inte utföras under testerna. Steget gås endast igenom muntligt.Rutin
T20

Peka om test-Hubble till nya Ladok för Emil-överföring

Lokal projektledareKompetens inom NyA/antagning/ UDBKan inte utföras under testerna. Steget gås endast igenom muntligt.Rutin
T21Koppla behörigheter till lokala integrationer samt verifiera att dessa kommunicerarLokal projektledare

Ansvarig för användare/behörigheter

Lokal integratör

Tidpunkt fastställs av lärosätet

Rutin

T22

Testomgång 1

Lägg till samtliga behörighetsprofiler med tillhörande systemaktiviteter samt rensa behörigheter på verifieringsanvändare/profiler vid behov

Testomgång 2

Komplettera behörighetsprofilerna med tillhörande systemaktiviteter samt rensa behörigheter på verifieringsanvändare/profiler vid behov

Lokal projektledare 

Görs senast 10 dagar innan testomgång 2

 

Observera att ev ändringar till profilerna efter testomgång 1 tas inte om hand om (får hanteras manuellt av lärosätet)

Se "Under verifieringsperioden" i följande dokument

Rutin

T23Kör verksamhetstesterLokal projektledareAlla 

Testflöde i Ladok

 

T24

Importera alla övriga användare

Görs endast i testomgång 2

Driftansvarig L3 - LED-steg 4Driftansvarig L3 

Rutin

T25

Aktivera studentgränssnittet för produktionssättande lärosäte

Samt omstart av studentgränssnittet

Driftansvarig L3 - LED-steg 5

Driftansvarig L3 - LED-steg 5

Driftansvarig L3

I verifieringsmiljön kan studentgränssnittet testas.

Inloggning via https://student.verifieringX.ladok.se/student/loggain

Där X är 1, 2 eller 3 beroende på vilken verifieringsmiljö som används.

OBS! I verifieringsmiljön fungerar inte nationella intyg då koppling till Ping saknas

Vid omstart av studentgränssnittet loggas alla studenter ut och får logga in igen

Rutin
T26

Exportera behörighetsprofiler

Görs endast efter testomgång 1

Driftansvarig L3Support

Namnen på samtliga behörighetsprofiler exporteras inför nästa testomgång/produktionssättning

 

 
T27Informera om tillgänlighet till olika miljöerDriftansvarig L3 

Meddela när lärosätena får tillgång till nya miljöer samt tas bort från gamla miljöer:

temporär utb miljö, permanent utb miljö, verifieringsmiljön, MIT integration, MIT IK, testmiljön

 

 

 

 • No labels
Write a comment…