Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund

Integrationen mot nya Ladok är avsevärt förändrat jämfört med det gamla systemet. I gamla Ladok hanteras informationen förutom via Nouveau-klienten även av flera olika system som är integrerade både via LpW-tjänsterna och direkt via SQL. Det betyder att verksamhetsregler finns implementerade i flera olika miljöer och olika implementationer innebär risk för skillnader som leder till inkonsistens i databasen. I nya Ladok kommer det därför inte att vara möjligt att använda SQL för vanlig integration från lokala system, däremot finns SQL för läsning mot Uppföljningsdatabasen. Integrationen mot det nya systemet sker istället via REST-tjänster. Nedanstående figur  illustrerar en viktig skillnad just med avseende på detta. Till skillnad mot LpW-tjänsterna, som endast tillhandahåller en delmängd av Ladoks funktionalitet, så är all funktionalitet  i nya Ladok åtkomlig via REST-tjänsterna. . 

Mönster och principer

Beskrivning olika mönster och principer för integration av lokala system med nya Ladok: Principer och riktlinjer för integration mot Ladok

Integrationsmall

För att säkerställa att de nya integrationerna görs på lämpligt sätt och följer ovanstående mönster och riktlinjer för integration av lokala system mot Ladok, bör varje lärosäte fylla i denna svarsmall: Integrationer på {lärosäte}.docx

Åtkomst till REST-tjänster

Information om drift för MIT-miljön: Driftsinformation MIT-miljön.

Dokumentation för REST-tjänsterna i Ladok-systemet (och MIT-miljön): Restdokumentation (kräver inloggning).

Dokumentationen i systemet automatgenereras och beskriver systemet från ett internt perspektiv. De externa systemen har tillgång till samma tjänster och information, men begränsat till det egna lärosätets information. Det gör att samma dokumentation även kan användas för detta. Det som främst skiljer sig åt är själva åtkomsten (URL) till händelserna (Atom feeds). Dokumentationen för detta redovisas separat på samma sida under rubriken "URL för åtkomst till händelser". De ingående händelserna är dokumenterade per domän och finns beskrivna i "Sammanställning av tjänsters händelser" på samma dokumentationssida.

Rent praktiskt går man tillväga som instruktionerna på sidan Instruktion för att sätta upp integration mot Ladok förespråkar. 

REST i Ladok grundinformation

Rekommenderad läsning: REST in Practice.

Bakgrund och exempel för användning av REST-tjänsterna i Ladok.

REST-utbildning Ladok3.pdf

Enkel-klient.zip

spring3-resttemplate.zip

Samarbeten

ATI-gruppen arbetar med frågor kring integration och kan kontaktas via Per Hörnblad, Umeå Universitet.

Delområden

  • Principer och riktlinjer for integration mot LadokÖvergången till nya Ladok kommer att innebära stora förändringar med avseende på många av de integrationer som finns idag mot dagens Ladok på lärosätena. Dokumentet är framtaget för att hjälpa lärosätena att göra övergången så smidig som möjligt, samt för att skapa bra förutsättningar för framtida förvaltning och utveckling.
  • Instruktion for att satta upp integration mot LadokFör att en applikation skall kunna integrera mot Ladok krävs en del förberedelser. Förenklat krävs två certifikatsutbyten, dels ett för att klienten (lärosätets system) skall kunna lita på att Ladok verkligen är Ladok, dels ett för att Ladok skall kunna lita på att (lärosätets system) har rätt att ansluta sig. Utöver det behövs viss behörighetshantering, som hanteras på samma sätt som för vanliga fysiska användare Användare och behörighet.
  • Studentgranssnittet integrationStudentgränssnittet är en JS och HTML-applikation som använder sig av andra tjänsters API för att realisera sina behov. Denna uppbyggnad möjliggör en hög flexibilitet kring användandet av gränssnittet på respektive lärosäte.

  • No labels