Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viktiga länkar

Leveransinformation för nya Ladok senaste version: Versionsinformation

För driftinformation, se Driftsinformation.

Produktplanenhttps://ladok.se/nya-ladok/versions-och-produktplan

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Relevant dokumentation

Dokumentation för leveransen bygger på samma princip som systemleveransen i sig. Dokumentationen följer sprintleveranserna, tidsstämpeln anger publiceringsdatum och vid den här leveransen uppgraderas produktionsmiljön till version 1.6 (Sprint 106). Det finns mer information än vad som ingår fram till och med aktuell sprint, men det är bara det som är kvalitetssäkrat som gäller.

Avsnitt som inte alls ingår eller kvalitetsgranskats i leveranser fram till och med aktuell leverans är markerade med "*" i sidstrukturen till vänster.

Webbläsare

Nya Ladok utvecklas och testas aktivt på Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge för att nå en god användarupplevelse.

IE 11 och Safari testas endast med avsikt att undvika hindrande fel med dessa webbläsare.

Studentgränssnittet är dessutom anpassat för en god användarupplevelse även på mindre skärmar så som mobiltelefon.

Målgrupper och innehåll

Systemdokumentationen är utformad för att stödja främst följande användare:

  • Supporten och personer involverade i vidare kravställning av systemet.
  • Avancerade användare av systemet, exempelvis personer som arbetar med uppföljning eller bevis.
  • Användare som behöver eller vill få en djupare förståelse för hur systemet fungerar.

Dokumentationens struktur speglar systemets uppbyggnad. För vanliga användare som letar efter ytterligare information utöver den hjälp som ges i användargränssnittet kan det därför initialt vara svårt att hitta det man söker.

Nedan följer en sammanfattning över dokumentationens olika delar.

AvsnittSammanfattning
ProduktbeskrivningAvsnittet ger en överblick över Ladoks systemarkitektur och dess fördelar samt användargränssnittets design.
Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.
Avsnittet innehåller funktionalitet och beskrivningar av koncept uppdelat på funktionsområde.
Funktionsområdet beskriver den behörighetsmodell som används i Ladok samt funktionalitet kopplat till användare och behörigheter.
Funktionsområdet beskriver funktionalitet för att utfärda de bevis (exempelvis examensbevis eller kursbevis) som ett lärosäte erbjuder.
Funktionsområdet beskriver funktionalitet för att skapa och hantera underliggande struktur och kategorisering av de bevis som ett lärosäte erbjuder. Även hantering av mallar ingår.
Funktionsområdet beskriver grunddata (fördefinierade attribut som kan användas i hela systemet) samt funktionalitet för att skapa och ändra grunddatavärden generellt samt specifikt för period.
Funktionsområdet beskriver den struktur för organisation som används i Ladok samt den funktionalitet som används för att koppla samman ett lärosätes organisation.
Funktionsområdet beskriver funktionalitet för att hantera studenters resultat, inklusive tillgodoräknande.
Funktionsområdet beskriver koncepten kring identitets- och kontaktinformation för alla studenter i registret samt de administrativa funktioner som är kopplade till att hantera information kring studenter. 
Funktionsområdet beskriver funktionalitet för hantering av hela studentens studiegång från mottagning av antagning och studieval till registreringar och eventuella förändringar och avvikelser.
Funktionsområdet beskriver funktionalitet som används gemensamt i flera delar av systemet, bland annat funktionalitet kopplat till det generella ärendestödet som används för tillgodoräknande, bevis och fritext.
Funktionsområdet beskriver de standardrapporter som finns tillgängliga samt funktionalitet kopplat till hämtningen av rapporter. Även innehållet i rapportunderlagen redovisas. 
Funktionsområdet beskriver funktionalitet för administration och lagring av utbildningar samt utbildningstillfällen.
Funktionsområdet beskriver vanligen en ögonblicksbild för en typ av information, tex. Förteckning över deltagare på ett kurstillfälle med kontaktuppgifter.
Avsnittet beskriver vad studenten kan se och göra i det nyckelfärdiga studentgränssnittet. All funktionalitet finns beskriven under respektive funktionsområde och nås via länkar.
Avsnittet innehåller en användarhandledning för inkonvertering av data ifrån gamla Ladok samt beskrivning av tabeller och information som inkonverteras.
Avsnittet beskriver de tekniska inställningar som finns tillgängliga för lokala anpassningar av systemet, exempelvis att lärosätets logotyp visas i användargränssnittet eller hur inloggning mot Ladok ska ske.
Avsnittet beskriver hur lokala system kan integrera med Ladok via s.k. REST-tjänster. Förutom generell integration beskrivs även studentgränssnittets delar och de tre olika leveransalternativen.
Avsnittet beskriver Ladoks utbyte av data med NyA, SCB och CSN.

Avsnittet beskriver hur uppkoppling mot uppföljningsdatabasen går till samt listar informationsobjekten och hur man kommer åt dessa via SQL.

  • No labels