Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förändring av skyddad adress-ärenden gäller från och med version 0.99.

Beskrivning

Studentinformation och alla Ladoks studenter synkroniseras med antagningssystemet NyA via en gemensam studenttjänst. Varje student som finns i Ladok och NyA är synkroniserad mot den gemensamma studenttjänsten med ett unikt ID. Även om studenten endast finns i Ladok så synkroniseras studenten mot den gemensamma studenttjänsten.

När en students uppgifter förändras, t.ex. genom en förändring i folkbokföringen, skickas händelser till Ladok och NyA så att uppgifterna i dessa system kan uppdateras.

Den gemensamma studenttjänsten är ansvarig för utfärdande av interimspersonnummer.

Kopplingen till den gemensamma studenttjänsten behöver inte alltid vara aktiv. Man konfigurerar detta via en inställning under "Tjänstekonfiguration".

När informationskonverteringen körs, synkroniseras inte studenter direkt utan asynkront av "studentsynkroniseringen" som är ett bakgrundsjobb som hittar osynkroniserade studenter och synkroniserar dessa med hjälp av personnummer.

Folkbokföringsinformation

Den gemensamma studenttjänsten hämtar folkbokföringsinformation för studenter från Skatteverket efter att Ladok beställt det. Beställningen läggs för alla studenter en gång i veckan, för tillfället är det kl 21 på fredagar.

Efter att Ladok lagt beställningen så sker följande:

  • Gemensamma studenttjänsten skickar beställningen som en batch till Folkbokföringen/Navet. 
  • Därefter dröjer det ett tag innan gemensamma studenttjänsten får ett svar svar från Folkbokföringen. När svaret kommer så sammanställer gemensamma studenttjänsten svaret och publicerar händelser för de studenter som uppdaterats. Antal händelser kan därför vara lägre än det antal beställningar Ladok lagt.
  • Händelserna konsumeras av Ladok som då gör en hämtning av alla studentens uppgifter från gemensamma studenttjänsten. Det innebär att om en ändring skett på namn, personnummer, födelsedata, kön, ersatt av, folkbokföringsadress, avliden, avgiftsfri baserad på medborgarskap etc, så kommer dessa uppgifter att uppdateras i Ladok och händelser publiceras internt och externt.

 

Begränsningar

Om lärosätet inte registrerat de studenter som har interimspersonnummer i den gemensamma studenttjänsten/NyA i förväg kan inte studenten synkroniseras. När detta fall inträffar i Ladok, är det enklast att ta bort studentens inkonverterade interimspersonnummer och generera ett nytt.

Identitetsuppgifter eller folkbokföringsuppgifter för personer med svenskt personnummer kan inte ändras direkt i Ladok eftersom informationen ägs av folkbokföringen. Information om personer med interimspersonnummer kan som regel alltid uppdateras.

  • No labels