Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.

Begreppslista

BegreppDefinitionKommentar
Aktör En aktör är en användare som har en koppling till en specifik students utbildning. Genom att lägga till en aktör går det till exempel att beskriva vem som är ordinarie handledare för en student på forskarutbildning.
AktivitetstillfälleMöjliggör utsökning av en population studenter och rapportering av resultat för dessa 
Allmän studieplanDokument som beskriver och ger föreskrifter för utbildning på forskarnivå i ett ämne. "Studieplan, allmän (utbildning på forskarnivå)" i Ladokbegrepp - regler
AnknytningAnvänds för att dokumentera en kurspaketerings eventuella anknytning till annat lärosäte (extern part) för en specifik student.Exempelvis kan anknytning användas för att synliggöra att en student på en forskarutbildning har en koppling till ett annat lärosäte för vidare rapportering till SCB.
AnmälningsavgiftAvgift som högskolan tar ut för sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå av studenter definierade i särskild förordning. 
AnonymiseringskodErsätter en students identitetsuppgifter vilket möjliggör att studentens prestationer kan bedömas utan att identiteten röjs. 
Anpassningsbart kurstillfälleUtbildningstillfälle där vissa attribut bestäms individuellt för studenten i samband med registrering.Exempel: Studietakt, anges av studenten själv eller administratör i samband med registrering
AntagningsbeslutBeslut om platserbjudande på visst utbildningstillfälleKan vara villkorad med att behörighets- och eller studieavgiftskrav uppfylls
AnvändarbehörighetRättighet för student och personal att hantera viss information i Ladok.Kombinationen av en eller flera behörighetsprofiler och en organisationsenhet som användaren är kopplad till.
AnvändarePerson med användarkonto i Ladok.Kan vara både en anställd och en student. Personer som arbetar åt olika lärosäten har ett konto per lärosäte.
AnvändarnamnDen unika identitet som användaren har inom det egna lärosätets IT-system. 
AttesteringIntygande att klarmarkerade uppgifter är granskade och korrekta och medför att beslut verkställs. 
AttributBeskriver en egenskap för ett objekt (t.ex. en kurs) och har ett namn och ett värde.Exempel på attribut för kurs är kod, benämning, omfattning, organisatorisk tillhörighet.
AvhandlingVetenskaplig avhandling, doktorsavhandling om minst 120 hp som enligt examensförordningen är ett av kraven för doktorsexamen.För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Då det gäller konstnärliga examina krävs ett godkänt dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt om minst 60 högskolepoäng för licentiatexamen och ett godkänt dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng för doktorsexamen.
AviseringVia meddelande förmedla information till en användare om att en händelse ägt rum i systemet och att den eventuellt behöver en åtgärd. Avisering avser alltid en extern kanal eller tjänst. Att meddelanden finns tillgängliga på "dina sidor" är inte avisering.Meddelandekanaler är t.ex. e-post, sms eller intern kanal inom systemet
Aviseringsinställningar Anger hur en student vill bli kontaktad för olika typer av meddelanden.  
AvskiljandeInnebär att studenten inte får antas till eller delta i utbildning.Beslut om avskiljande från högskoleutbildning fattas av högskolans avskiljandenämnd.
AvstängningInnebär att studenten under en viss tidsperiod inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet.Lokalt beslut.
BehörighetsprofilBestår av en eller flera systemaktiviteter på en viss rättighetsnivå. 
BetygUttryck för graderad bedömning av prestation på kurs. Kan även användas vid bedömning av prestation på modul (med eller utan omfattning). 
BetygsgradDet specifika betyget som kan användas för att sätta betyg på utbildning. 
BetygsklassSe Resultatklass 
BetygsskalaDen ordnade skala av betygsgrader som används för att uttrycka bedömning av en students prestationer på en utbildning (kurs, modul). 
BevisbenämningLokal anpassning av nationell bevistyp, där eventuella för- och/eller efterled tillkommer.För examen inom högskoleutbildning motsvaras detta av examensbenämning, t.ex. filosofie kandidatexamen.
BeviskombinationBestår av bevisbenämning och eventuella preciseringar. Används för att styra vilka kombinationer det egna lärosätet kan hantera. 
BevistypBestäms på nationell nivå och sätter ramarna för de olika bevisbenämningar som lärosäten på lokal nivå har möjlighet att skapa.För examen inom högskoleutbildning motsvaras detta av de benämningar som anges i Högskoleförordningen, bilaga 2 (examensordningen).
ByteFörändringar i studierna som innebär att studenten övergår från ett utbildningstillfälle och registrera sig på ett annat (liknande) tillfälle. Byte förutsätter normalt ansökan och antagning till det nya tillfället. 
DoktorandStudent som antagits till och deltar i utbildning på forskarnivå. 
DokumentmallAnvänds för att styra utseende på dokument som genereras i Ladok.Nationella dokumentmallar används som grund för att utforma lokala varianter (dokumentkonfigurationer).
DomänEn funktions- och informationsmässigt avgränsad del av Ladok.Studentinformation, Kataloginformation och behörighetshantering, Utbildningsinformaton, Studiedeltagande, Resultat, Examen, Uppföljning
EnhetDen enhet som används för att ange utbildningens omfattning.Exempel: Högskolepoäng, yrkeshögskolepoäng, veckor.
Etablera Att för första gången lägga in och spara identitetsuppgifter för en student i Ladok. 
ExamenBedömning att student har fullgjort kursfordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 - Examensordning eller i bilaga till Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet samt för Försvarshögskolan. 
ExamensbeskrivningDe krav som ska uppfyllas för respektive examen. Se Examenskrav. 
ExamensbevisBevis över avlagd examen. Utfärdas på studentens begäran av lärosäte med examenstillstånd för den berörda examen.  
ExamenskategoriGenerell examen, konstnärlig examen och yrkesexamen (2007 års studieordning). Generell examen och yrkesexamen (1993 års studieordning). 
ExamenskravKrav  på examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2, bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet samt för Försvarshögskolan. Dessutom finns lokala föreskrifter. 
ExamenstypBenämning enligt Högskoleförordningen, examenskategori, utbildningsnivå samt omfattning. 
ExaminationsdatumDatum då examination genomförs. 
ExaminatorEn av högskolan särskilt utsedd lärare som fattar beslut om betyg. 
FinansieringsformBeteckning för att klassificera visst kurs- eller programutbud utifrån hur utbildningstillfällen finansieras.Exempel: Anslagsfinansiering, beställd utbildning
ForskarskolaAv regeringen och  med särskilda medel inrättade forskarskolor för utbildning på forskarnivå. Inbegriper i allmänhet flera lärosäten. Det finns även andra forskarskolor.
Förväntade deltagarePerson som genom ett antagningsbeslut eller motsvarande medgivits tillträde till utbildningstillfälleStudiedeltagandet är ej påbörjat. Det är möjligt att lämna återbud eller registrera sig, under förutsättning att ev villkor är uppfyllda 
Gemensamma examinaExamina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. 
GrunddatakategoriEn specifik, fördefinierad mängd av grunddatavärdenExempel: Enhet, land, kommun, lärosäte, betygsskala.
GrunddatavärdeDe specifika värden som en grunddatakategori innehåller. Används som gemensamma attribut i flera delar av systemet.Exempel för grunddatakategorin Enhet: högskolepoäng, veckor, yrkeshögskolepoäng
GruppPopulation av studenter definierad med eller utan hänsyn till organisatorisk eller utbildningsmässig tillhörighet såsom institution, kurs, med syfte att underlätta information om och till studenterna, schemaläggning m.m.  
HistorikDokumentation av åtgärder som innebär en förändring av viss information. Av historiken kan man utläsa hur informationen såg ut före åtgärden, när informationen förändrades och av vem.Historik kan finnas i flera led bakåt för samma information. Dokumentationen görs i anslutning till motsvarande objekt och är tillgänglig för användare i anslutning till ordinarie funktionalitet.
HuvudområdeHuvudsakligt område för utbildningen.Tillämpas enligt 2007 års examensordning för generella och konstnärliga examina.
HuvudämneAv lärosäte fastställt ämne med möjlighet till de fördjupade studier, inklusive självständigt arbete, som krävs för kandidat- respektive magisterexamen.1993 års examensordning
IdentitetsuppgifterUppgifter som identifierar en student.Exempel: Namn, personnummer, passnummer, kön, födelsedata.
Individuell studieplanPlan för studieåtagande på grund-, avancerad och forskarnivå. På forskarnivån finns krav på individuell studieplan som behandlar högskolans och doktorandens åtaganden. HF 6 kap. 29 §.
Individuellt tillfälleUtbildningstillfälle med en attributskombination som avviker gentemot ursprungligt tillfälle. Nyttjas vid anpassningsbara kurstillfällen samt tillfällen för enskild student på alla utbildningsnivåer. 
Individuellt åtagandeKurs- och/eller kurstillfällesobjekt som skapats för en individ och som endast är tillgängligt för denna individ. 
InformationsobjektAnvänds inom Uppföljning för att sammanföra och underlätta uttag av information. Rapporterna grundas på information som finns i de olika informationsobjekten vilka hämtas från övriga domäner. Med ett databasverktyg (SQL access) kan man läsa eller hämta information från informationsobjekten.
KlarmarkeringIntygande att inlagda uppgifter är granskade, korrekta och klara för attestering. 
KontaktuppgifterUppgifter som gör det möjligt att kontakta en student.Exempel: Adress, telefon, e-post.
KopplingstypRepresentation av hur två parter hänger ihop.Exempel: Linjeorganisation. Begreppet används enbart i domänmodellen.
KursUtbildning bedrivs i form av kurser. Kurs är den största enhet som åsätts betyg. 
KursbevisDokument som utvisar att en viss student godkänts i kurs.  
KurspaketSammanhållen utbildning bestående av kurser. Saknar reglering i förordning och leder normalt inte till en examen. Är en typ av kurspaketering. 
KurspaketeringSammanhållen utbildning bestående av kurser eller motsvarande åtaganden.Exempel: Program, ämne på forskarnivå, kurspaket, utbytesavtal
KurspaketeringstillfälleUtbildningstillfälle som avser kurspaketering.Exempel: Programtillfälle, ämnestillfälle på forskarnivå, kurspakettillfälle, utbytestillfälle
KursplanJuridiskt dokument som definierar och ger föreskrifter för kurs.  
KurstillfälleUtbildningstillfälle som avser kurs. 
KurstillfällesperiodTid från kurstillfällets första till dess sista dag.  
LadoklärosäteInstitution som bedriver utbildning och använder Ladok för att dokumentera studier.Visas i gränssnittet som Eget lärosäte.
MeriterI samband med antagning: Prestationer som åberopas av student som underlag för rangordning. I samband med examen: Prestationer som åberopas som underlag för utfärdande av examen.Exempel på meriter i samband med antagning: Gymnasie- och högskolebetyg.
ModulIndelning av kurs. Den lägsta nivån som kan åsättas betyg.Två varianter finns: modul och modul utan omfattning.
Möjlig deltagare  
OmdömeUttryck för bedömning av prestation som inte innebär betygssättning. Saknar gradering utöver godkänd/underkänd. 
OmregistreringDokumentation i studieregistret av en students avsikt att efter kurstillfällesperiod där studenten haft FFG-registrering fortsätta studier på samma kurs med avsikt att fullfölja studierna. Omregistrering kan högst avse det antal hp som ej avklarats.Ej resursgrundande.
Organisation
Lärosätets interna struktur för att organisera verksamheten. Organisationen byggs upp av organisationsenheter.
 
Organisationsenhet
Avgränsad del av lärosätets organisation. En organisationsenhet har en organisationstyp samt har en koppling till en eller flera andra organisationsenheter.
Exempel: Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, Institutionen för Datavetenskap
OrganisationsenhetstypKategorisering av organisationsenhet som möjliggör strukturerade sökningar och sorteringarSpecialisering av partstyp
OrganisationskopplingAnger vilken relation en organisationsenhet har till en annan organisationsenhet inom organisationen.Specialisering av partskoppling.
OrganisationskopplingstypRepresentation av hur två organisationsenheter hänger ihop.Exempel: linjeorganisation, samarbete. Specialisering av kopplingstyp.
PaketeringstypÅterspeglar i uppföljningssammanhang de utbildningstyper som är kurspaketeringar.Exempel: utbildningsprogram, inriktning, utbytesprogram, ämne på forskarnivå, kurspaket
Part
Abstrakt objekt som används för att möjliggöra alternativa uppsättningar av objekt som kan ingå i en struktur inom ett Ladoklärosäte. Part har en partstyp och bildar tillsammans med partskopplingar en struktur.Medför att flera strukturer för verksamheten kan användas vid sidan av varandra. Begreppet används enbart i domänmodellen. Förnärvarande är part implementerad i form av specialiseringen organisationsenhet.
Partskoppling
Anger vilken relation en part har till en annan part i en struktur.
Begreppet används enbart i domänmodellen.
PartstypKategorisering av part som möjliggör strukturerade sökningar och sorteringar.Exempel för specialiseringen organisationsenhet: fakultet, institution, avdelning.
Period Tidsavsnitt med start- och slutdatum. 
PeriodtypAnger vilka perioder som kan användas för indelning av verksamheten.Förutsättning för att perioder ska kunna skapas nationellt eller lokalt. Exempel: År, Halvår, Termin, Läsperiod
ProgramKurspaketering som består av en kombination av kurser, har en utbildningsplan och som normalt leder fram till en examen.  
PubliceringTillgängliggöra data för användning.Data är redigerbart så länge som det inte är publicerat. Vid publicering låses informationen. Tillämpas bland annat för: utbildningsmallar, utbildningstillfällesstruktur
Radera spårlöstTa bort information av ringa eller tillfällig karaktär eller där det av andra skäl är olämpligt att ha spårbarhet.  
RapportDet presenterade resultatet av information som bearbetats för uppföljningsändamål. 
RegistreringDokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att delta i utbildning under en viss tidsperiod.Förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering omregistrering.
RegistreringsperiodPeriod under vilken studenter kan registrera sig på kurs. 
ResultatBedömd prestation på eller inom utbildning.Gäller kurs, modul, resultatnotering.
ResultatklassAttribut som utvisar om ett betyg eller ett omdöme innebär att prestationen motsvarar uppfyllda mål för utbildningen (slutbetyg kan sättas) eller ej. 
ResultatnoteringMöjlighet att göra noteringar på delar inom modul eller kurs för ett visst kurstillfälle som ej är poäng och betygssatta. 
RättaSpårbart korrigera uppgift. 
Rättighetsnivå (nationell, lokal, läs, student)  
SamarbetsavtalAvtal mellan lärosäten eller med extern part om samarbete kring utbildning. 
SigneringGodkännande av att något är riktigt, vilket senare kan kontrolleras av oberoende part.En elektronisk signering kan likställas med en underskrift på papper och intygar att handlingen är äkta. Funktionalitet för signering finns inte i Ladok.
SpårbarhetMöjlighet att göra sig en bild av informationsförändringar med avseende på när, vad, hur och av vem dessa informationsförändringar har gjorts. 
StartperiodAvser den period (t.ex termin eller läsperiod) då ett utbildningstillfälle ska påbörjas. 
StudentPerson som är antagen till och deltar i utbildning som administreras i Ladok. 
StudieaktivitetProcentuellt mått på studieinsats.Används idag för doktorander, där 100 % (maximal aktivitet) motsvarar 40 timmar per vecka i genomsnitt under kalenderhalvåret. Normal semester påverkar inte aktiviteten.
StudieavbrottAvslutande av påbörjad men ej slutförd utbildning. 
StudieavgiftAvgift som betalas av studenter som inte är medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.Studieavgifter infördes 1 juli 2011 för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå. För personer med stark anknytning till Sverige kan undantag göras för avgifter.
StudieavgiftsbetalningUppgift om ifall studieavgift har betalats för ett visst tillfälle inom högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. 
StudieavgiftsskyldighetEn students eventuella skyldighet att betala studieavgifter inom högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. 
StudiebehörighetUppfyllande av de behörighetskrav som definieras i HF för utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.För vissa utbildningar krävs även särskild behörighet.
StudiedeltagandeStudentens status relaterat till utbildningstillfälle.Status för studiedeltagandet kan redovisas som: ej påbörjad, återbud, registrerad, uppehåll respektive avbrott.
StudiefinansieringBeskriver hur studenten finansierar sitt uppehälle under studietiden.Exempel: Studiemedel, doktorandanställning, utbildningsbidrag och stipendium. 
StudieordningVersion av utbildningsform.Ny studieordning uppstår till följd av större förändringar i det centrala regelverket för utbildningsformen. Exempel: Högskoleutbildning enligt 1977 års studieordning, 1993 års studieordning eller 2007 års studieordning.
StudieortEn plats där ett lärosäte erbjuder utbildningstillfälle.Exempel: Svensk eller utländsk ort, campus, lärcenter, sjukhus eller annan plats. Grunddatakategorin för studieort är Studielokalisering.
StudieperiodPeriod under vilken en student är registrerad på en kurs.För FFG-registrering samma som kurstillfällesperiod. För omregistrering den period studenten avser att bedriva studier på kursen.
Studieplan  
StudietaktDen takt med vilken utbildning vid visst utbildningstillfälle ges.Ersätter kurstakt.
Studieuppehåll
Tidsbegränsat uppehåll i studierna som anmälts till lärosätet av studenten.
Definition från UKÄs begreppsmanual 
Successiv fördjupningKlassifikation av kurs med utgångspunkt i kravet på successiv fördjupning inom huvudområde för generella examina 
SystemaktivitetEn namngiven gruppering av systemfunktioner.Systemaktiviteter är gemensamma för alla lärosäten och dess ingående systemfunktioner definieras för varje release i källkoden. Exempel: Registrering - behörighet att registrera, examensdefinition - behörighet att skapa.
SystemfunktionEn operation/aktivitet som en användare kan utföra.Systemet innehåller en känd mängd operationer som man som  användare kan utföra. Dessa operationer/aktiviteter kallas för systemfunktioner.
SystemloggningDokumentation av hur (på vilket sätt) funktionalitet/tjänst har använts för att lägga in eller ändra information i systemet.Det finns olika typer av systemloggning bl.a. för systemövervakning, felsökning och som underlag för statistik över hur systemets tjänster används.
Särskild behörighetAv ett lärosäte uppställda krav på förkunskaper för tillträde till viss utbildning. Se Behörig. 
Ta bortSpårbart ta bort felaktigt inlagd uppgift.  
Tidigt studieavbrottAvslutande av deltagandet i ett tidigt skede av ett kurstillfälle. Innebär att registreringen återkallas.Förutsätts ske under ett tidigt skede av utbildningen, enligt nuvarande regelverk för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå inom tre veckor efter kursstart. Innebär bl.a. att registreringen ej ingår i grunden för beräkning av helårsprestationer. Systemet avgör automatiskt om ett avbrott är tidigt eller ej.
TillgodoräknandeBeslut om att viss utbildning eller vissa kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. 
Titel Individuell beteckning på genomförd examination.Används för att precisera resultatet t.ex. avseende avhandling och examensarbete.
UndervisningsformDen form som lärosätet tillhandahåller utbildningen i vid ett visst utbildningstillfälle.Alternativ benämning: distributionsform.
UndervisningsspråkDet språk som huvudsakligen används i undervisningen inom ett utbildningstillfälle. 
UndervisningstidTid på dygnet, alternativt dagar under veckan, då undervisning huvudsakligen sker.Ersätter Kurstid.
UndervisningsämneÄmne i grund- och gymnasieskola som lärare bedriver undervisning i.Används som precisering av ämneslärarexamen. Förekommande ämnen finns i huvudsak förtecknade i Högskoleförordningens bilaga 4
UtbildningsformBegrepp för att separera utbildningar utifrån de olika regelverk som gäller för varje utbildning, normalt en förordning eller motsvarande.Exempel: högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning, förberedande utbildning, polisutbildning.
UtbildningsgrundtypGrundläggande indelning av Utbildning och tillhörande Utbildningstillfälle. Varje utbildningsgrundtyp kan innehålla en eller flera utbildningstyper Kan vara kurs, kurspaketering, och modul
UtbildningsmallMall för hur utbildning respektive utbildningstillfälle definieras avseende attribut, statushantering samt versionshantering. Används för att skapa nya objekt i enlighet med mallen.Garanterar att t.ex. en kurs förses med de obligatoriska attribut som krävs för att Ladok ska fungera (kurskod, benämning, omfattning m.m.), för nationell återraportering och lokala behov.
UtbildningsområdeIndelningsgrund för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer i högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå. Sätts på kursnivå, även andel kan anges.
UtbildningsplanDokument som beskriver och ger föreskrifter för visst program i högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå.  
UtbildningstillfälleSpecifikation av när och i vilken form en viss utbildning genomförs.En utbildning kan levereras vid ett eller flera tillfällen. Analogt med indelningen av utbildning finns programtillfälle, ämnestillfälle på forskarnivå, kurstillfälle, modultillfälle m.fl.
UtbildningstillfällesstrukturFormaliserat sätt att beskriva hur ett kurspaketeringstillfälle byggs upp.Används som underlag för studieplan.
UtbildningstypDe olika utbildnings- och utbildningstillfällesobjekt som kan ingå i en utbildningsform.Exempel: kurs, kurstillfälle, program, programtillfälle, modul, inriktning, utbytesavtal.
UtbildningsutbudDe utbildningstillfällen som lärosätet tillhandahåller under en viss tidsperiod. 
UtbytesavtalAvtal om internationellt studentutbyte mellan lärosäten. 
UtbytesprogramSamordnat internationellt utbyte för studenter mellan lärosäten som regleras genom bilaterala avtal. 
Utbytestillfälle inresandeUtbildningstillfälle som avser utbytesavtal för inresande student. 
Utbytestillfälle utresandeUtbildningstillfälle som avser utbytesavtal för utresande student. 
VerksamhetskodKortnamn som entydigt definierar ett objekt inom utbildnings- och examensinformation samt grunddata. 
Version En från och med visst datum gällande upplaga av ett objekt, t.ex. en kurs. 
ÅterautentiseringFörnyad identifiering av användaren i samband med attestering. 
ÅterbudAntagen students meddelande om att avsäga sig sin plats på ett ej påbörjat utbildningstillfälle.Förutsätts ske före registrering.
Ämne på forskarnivåKurspaketering som består av en kombination av vetenskapligt forskningsarbete, kurser och individuella åtaganden, har en allmän studieplan och leder fram till licentiat- och/eller doktorsexamen 
ÄmnesgruppAv SCB utarbetad gruppering av kurser. Används för statistiska ändamål och tillämpas inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, 2007 års studieordning.Ämnesgrupper enligt SCB:s definition.
ÄmnesklassAv SCB utarbetad gruppering av kurser. Användes för statistiska ändamål och tillämpades inom högskolans grundutbildning, 1993 års studieordning.  
Ändra till följd av nytt beslutSpårbart korrigera tidigare beslutad uppgift. Exempel: Används vid ändring av resultat. 
ÄrendeEn till lärosätet inkommen begäran som kräver handläggning och vanligen avslutas med ett beslut eller annan åtgärd.Exempel på studieadministrativa ärenden: anmälan/ansökan till utbildning, ansökan om tillgodoräknande och examen, anmälan om studieuppehåll inklusive ansökan om platsgaranti vid återkomst
ÖverlappningInnebär att kurser helt eller delvis har samma innehåll och därmed inte får ingå i samma examen. 
  • No labels