Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolumnen Attribut i EMIL innehåller länkar till beskrivningen av attributet i UHR:s EMIL-manual

 

Attribut i EMILeducationInfo/Motsvarande attribut i LadokKommentar
Id på XML-filenidentifier 

En sträng genereras enligt modellen i.uoh.[lärosätets kod].[utbildningens kod].[utbildningstillfällets kod].["kalenderhalvår"], t.ex. i.uoh.kth.ABC123.456789.20171.

UtbildningskodcodeKod 
XML-filens uppdateringsdatumlastEdited Ett nytt datum sätts vid varje ny utannonsering av motsvarande utbildningstillfälle.
XML-filens utgångsdatumexpires Det datum som anges för Sista annonseringsdag på utbildningstillfället används.

Utbildningens namn

title

Svensk benämning

Engelsk benämning

Alternativt namn

Om Alternativt namn anges på utbildningstillfället ersätter det Svensk benämning och Engelsk benämning.

Beskrivningdescription

Beskrivning av utbildningen

Beskrivning av utbildningen (engelska)

Annan beskrivning än för utbildningen

Annan beskrivning än för utbildningen (engelska)

Om Annan beskrivning än för utbildningen/Annan beskrivning än för utbildningen (engelska) anges på utbildningstillfället ersätter det Beskrivning av utbildningen/Beskrivning av utbildningen (engelska).
Utbildningsformform Värdet "högskoleutbildning" används oavsett vilken utbildningstyp som utbildningen avser.
UtbildningsnivåeducationLevel

Tillträdesnivå

Startar på grundnivå och slutar på avancerad nivå

För kurs inom högskoleutbildning sätts värdet utifrån uppgiften om nivå inom studieordning på utbildningstypen.

För program inom högskoleutbildning sätts värdet "grund" eller "avancerad" utifrån uppgiften om tillträdesnivå. Om tillträdesnivån är grundnivå och värdet för attributet Startar på grundnivå och slutar på avancerad nivå är "ja" sätts värdet "grundavancerad".

För utbildning inom behörighetsgivande förutbildning sätts värdet utifrån utbildningsform.

Kurs, kurspaket eller programconfiguration 

Värdet sätts utifrån utbildningens utbildningstyp.

Ämnesordsubject

Ämnesord

Andra ämnesord än för utbildningen

Värdena från vokabulärsfilen finns som grunddatavärden.

Om Andra ämnesord än för utbildningen anges på utbildningstillfället ersätter det Ämnesord.

Leder till examenresultIsDegree Värdet sätt till "true" eller "false" utifrån om värde för attributet Examen (uppgift för EMIL) finns eller inte.
ExamendegreeExamen (uppgift för EMIL)Ett värde (en svensk benämning) från vokabulärsfilen anges i fritext.
KvalifikationsnivåqualificationKvalifikationsnivåAttributet ingår inte i någon nationell mall i väntan på utredning hur det ska tillämpas.
Omfattningcredits

Omfattning

Specifierat omfattningsvärde

Attributet används om enheten för utbildningstypens studieordning är högskolepoäng.

Om Specificerat omfattningsvärde anges på utbildningstillfället ersätter det Omfattning.

 extent

Omfattning

Specificerat omfattningsvärde

Attributet används om enheten för utbildningstypens studieordning är veckor.

Om Specificerat omfattningsvärde anges på utbildningstillfället ersätter det Omfattning. För närvarande tas inte värde från specifierat omfattningsvärde med.

Behörighetskraveligibility  
 /codeKod för områdesbehörighet 
 /eligibilityDescription

Behörighetskrav

Behörighetskrav (engelska)

Annan behörighet än för utbildningen

Annan behörighet än för utbildningen (engelska)

Om Annan behörighet än för utbildningen/Annan behörighet än för utbildningen (engelska) anges på utbildningstillfället ersätter det Behörighetskrav och Behörighetskrav (engelska).

 

 /exceptionDescriptionUndantag för områdesbehörighet
Undantag för områdesbehörighet (engelska)
Används för närvarande inte av NyA eller sökandewebben.
 /additionDescription

Tillägg för områdesbehörighet

Tillägg för områdesbehörighet (engelska)

Används för närvarande inte av NyA eller sökandewebben.
Krav på tidigare studierrecommendedPriorKnowledgeKrav på tidigare studier 
StudiemedelsberättigandeeligibleForStudentAid Attributet tas inte med i educationInfo-filen då det framgår av utbildningsformen.
Programinriktningskodextension/focusIdentifierAvser endast inriktningKoden för den inriktning som ett programtillfälle avser. Används när antagning till inriktning sker samtidigt med antagning till programmet.

 

 

 

 

Attribut i EMILeducationEvent/Motsvarande attribut i LadokKommentar
Id på XML-filenidentifier 

En sträng genereras enligt modellen e.uoh.[lärosätets kod].[utbildningens kod].[utbildningstillfällets kod].["kalenderhalvår"], t.ex. i.uoh.kth.ABC123.456789.20171.

Utbildningeducation  
Lärosäteprovider Referens till det egna lärosätets educationProvider-fil. educationProvider-filen genereras inte av Ladok utan ändras i Hubble.
XML-filens uppdateringsdatumlastEdited Ett nytt datum sätts vid varje ny utannonsering av utbildningstillfälle.
XML-filens utgångsdatumexpiresSista annonseringsdagDatumet används även som utgångsdatum för motsvarande educationInfo-fil
Utbildningens webbplatsurl

Webbplats

Webbplats (engelska)

 
UndervisningsortlocationStudieortSom värden används landskod och kommunkod utifrån den valda studielokaliseringen.
UndervisningsspråklanguageOfInstructionUndervisningsspråk

 

Beslutat start- och slutdatumexecutionStudieperiodSom startdatum används första studieperiodens startdatum och som slutdatum sista studieperiodens slutdatum.
InställdisCancelled  
Utbildningsplatserplaces Attributet tas för närvarande inte med.
UndervisningstidtimeOfStudyUndervisningstidDe aktuella värdena finns som nationella grunddatavärden.
StudietaktpaceOfStudyStudietakt 
Distansdistance

Undervisningsform

 

Attributet tas med om undervisningsformen är DST eller ITD.
 /mandatoryObligatoriska träffarOm inget antal för en distansutbildning anges används värdet -1.
 /optionalFrivilliga träffarOm inget antal för en distansutbildning anges används värdet -1.
Anmälningsinformationapplication  
 /codeTillfälleskod 
 /lastSista anmälningsdag 
 /urlAlternativ anmälningsplatsDen webbadress som anges används för både svenska och engelska.
Tillägg för universitet och högskola (behållare för attribut som används av sökandewebben och NyA)extension  
Anmälan (behållare för attribut som rör anmälan)extension/applicationDetails  
Sen anmälan tillåten/closeDate

Sen anmälan tillåten

(Sista anmälningsdag)

Sista dag för sen anmälan

Om sen anmälan ska vara tillåten anges ett datum i Sista dag för sen anmälan. Detta datum anger den dag sen anmälan är stängd. Om sen anmälan inte är tillåten används värde från Sista anmälningsdag.

Anmälningsmodell/applicationModelAnmälningsmodell 
Endast inom kurspaket/onlyAsPartOfPackageEndast inom kurspaket 
Endast inom program/onlyAsPartOfProgramEndast inom program 
Visa utbildningen på universityadmissions.se/visibleToInternationalApplicantsVisa på engelska sökandewebben 
Visa utbildningen på antagning.se/visibleToSwedishApplicantsVisa på svenska sökandewebben 
Antagning (behållare för attribut som rör antagning)extension/admissionDetails  
Behörighetsmodeller/eligibilityModelSB

Behörighetsmodell för särskild behörighet

 
 /elibibilityModelGBABehörighetsmodell för grundläggande behörighet till avancerad nivå 
Meritvärderingsmodell/credentialRationModel

Meritvärderingsmodell

 
Urvalsmodell/selectionModelUrvalsmodell 
Paket med alternativa meriter/assessmentPackageAlternativa meriter 
Poängfördelning/distributionOfCreditsStudieperiod med omfattningsvärde

För kurstillfällen och kurspakettillfällen ska samtliga studieperioder med omfattningsvärden anges.

För programtillfällen måste minst två studieperioder med omfattningsvärden anges. Datum och omfattningsvärde för den första studieperioden ska avse den första terminen på utbildningen och används i NyA för att kontrollera att en sökande inte antas till studier av en större omfattning än takvärdet. Som datum och omfattningsvärde för den andra studieperioden anges andra terminens startdatum och sista terminens slutdatum respektive återstående omfattningsvärde.

Antagningstal/admissionNumberAntagningstal 
Antagningsomgång/admissionRoundIdAntagningsomgång 
Startperiodextension/startPeriodStudieperiod 
 /week Som värde används den vecka som den första studieperiodens startdatum faller inom.
 /period

Periodnummer i NyA

När Periodnummer i NyA är "3" sätts värdet för "semester" till "vt" om första studieperiodens startdatum är 30 juni eller tidigare och till "ht"  om datumet är 1 juli eller senare.

Slutveckaextension/stopWeek Som värde används slutvecka för den termin som första studieperiodens startdatum faller inom.
Studieavgifterextension/tuitionFee

Studieavgiftsbelagd

Studieavgifter första delbetalning

Studieavgifter total avgift

 

It-distansextension/itdistanceUndervisningsformOm undervisningsformen är ITD sätts värdet "true". I annat fall sätts värdet "false".
Undantag för svenskaextension/eligibilityExemptionUndantag för svenska 
Fritextordextension/textualDescription

Fritextord

Fritextord (engelska)

Sökandewebben sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första 1000 tecknen.
Institutionextension/departmentOrganisationsenhet 
Finansieringsformextension/formOfFundingFinansieringsform 
Kurser i kurspaketextension/eventPackageReferencesIngående delar för kurspakettillfälleReferenser skapas endast till obligatoriska kurstillfällen inom kurspakettillfället. För de ingående delar som har formen av kurser eller som ligger inom valmöjligheter skapas inga referenser.
Allmän referensextension/genericReference Utbildningstillfällets unika identifierare
  • No labels