Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning


Här beskrivs funktionaliteten i informationskonverteraren. 


Snabbnavigering till sidans innehåll:

Användargränssnitt

Användargränssnittet för Informationskonverteraren (IK) nås via huvudmenyn. De användare som ska kunna se fliken IK måste ha systemaktiviteten "Allmän läsbehörighet för integration". För att kunna köra/starta om informationskonverteraren behövs systemaktiviteten "Integration - starta informationskonvertering".

                          

Startsida. Klicka på bilden för att göra den större.


Konvertera

Informationskonverteringen startas per automatik för de lärosäten som har databaskoppling mellan sin gamla Ladokdatabas och nya Ladokmiljön. IK kan köras mellan de ordinarie körningarna genom att användaren väljer Omstart. Vid omstart körs endast de kategorier som ej har status ”Klar”.

Läsning från gamla Ladok sker i ordning uppifrån och ner. Till nya Ladok konverteras först de informationskategorier som saknar beroende till annan information, såsom katalogdata Ort, sedan de som är beroende av andra informationskategorier, såsom Kurstillfälle.

Progressen från en informationskategori till annan kan ses automatiskt var tredje sekund eller direkt via knappen ”Uppdatera”. Sidan uppdateras då med aktuellt läge för informationskonverteringskörningen. Återstående tid för respektive kategori kan avläsas när konvertering av kategorin är påbörjad. Återstående tid räknas ut baserat på hur fort det gått att importera aktuell kategori till nya Ladok de senaste tre sekunderna. Följande statusmeddelanden kan ges:

Status

 

Förklaring

Ej påbörjad

Ej påbörjad kategori

Köar

Kategorin väntar på att få konvertera mot en viss tjänst i nya Ladok. Enbart en konverteringskategori kan jobba mot en viss tjänst i taget. Om flera kategorier är klara att konvertera mot en viss tjänst måste de vänta på sin tur. Det gäller även mellan lärosäten som kör IK samtidigt.

Aktiv

Påbörjad kategori.

Läser

Läser data angående aktuell kategori från befintligt Ladok.

Väntar

Läsning från befintligt Ladok klar, väntar på att få börja konvertera.

Väntar på förutsättningar

Aktuell kategori att konverteras väntar på annan kategori som aktuell kategori är beroende av. Exempelvis konvertering av kurstillfällen måste vänta på att alla kurser har blivit konverterade.

Väntar på överföring mellan tjänster

Viss information som har konverterats behöver föras över mellan tjänsterna i nya Ladok.  Informationskonverteringen kan inte fortsätta med aktuell kategori förrän all sådan information har överförts till tjänsten den väntar på.

Klar

Klar med konvertering av aktuell kategori.

Fel

Ett eller flera fel har uppstått.

Fel p. g. a. förutsättningar

Aktuell kategori kan inte starta på grund av att annan kategori har fallerat. Aktuell kategori är beroende av den felande kategorin. Exempelvis kurstillfällen kan inte konverteras om kurskategorin fallerat.

Fel p. g. a. överföring mellan tjänster

Internt fel i nya Ladok. Skicka ett supportärende om det uppstår.

Fel p. g. a. timeout

Aktuell kategori kan inte konverteras då systemet har nått den väntegräns som är satt för spridning av information mellan nya Ladoks tjänster.

Skriver

Skriver konverterad information till tjänst i nya Ladok

Pausad

Systemadministratör har tillfälligt avbrutit konvertering p.g.a. systemunderhåll. Omstart kan göras först efter att systemadministratör har slutfört sitt arbete och startat om integrationstjänsten.


Fellista

Om körning av någon kategori resulterar i ett fel, alltså att Informationskonverteraren stöter på information som inte går att konvertera till nya Ladok, visas information om felen under den felandekategorin. Under rubriken ”SQL” kan användaren klicka för att kunna kopiera SQL som kan hjälpa till att identifiera den fallerande informationen via en SQL-klient.

Då en kategori körs om läses hela kategorin om. Den information som skapas av läsningen kontrolleras mot information som informationskonverteraren har om den kategorin, de delar av läsresultatet som redan konverterats ignoreras. Konvertering sker sedan på det resulterande läsresultatet för kategorin. Har poster tillkommit, ändrats eller tagits bort ur databasen för de tabeller som kategorin avser påverkar det läsresultatet. 

 

Resultat

Resultatet av en informationskonvertering kan ses i nya Ladoks grafiska gränssnitt. Välj till exempel "Utbildningsutbud" i huvudmenyn för att hitta kurser och kurstillfällen.

 

Antal inlästa, konverterade och bortsållade

I de flesta fall ska den siffra som står under rubriken "Inlästa" och som efter konvertering hamnar under "Konverterade" tolkas som att den återspeglar antalet poster i motsvarande tabell i gamla Ladok-databasen:

Det finns tre sorters undantag:

Undantag

 

Kommentar

För vissa kategorier sållas vissa rader bort

Exempel: I kategorin "Registrering och avbrott på kurs" sållas de registreringar som inte har motsvarande kurstillfälle bort. Information om detta visas i kolumnen "Bortsållade":
 

 

För kategorier som går mot vissa tjänster (till exempel studiedeltagande), importeras det från gamla Ladok per student, inte per rad i tabellen. 
 

 • Alltså avser informationen på första raden antalet studenter som i gamla Ladoks databas har uppgifter gällande den kategorin. 
  Exempel: För kategorin "Registrering och avbrott på kurs" motsvarar första raden frågan ”select count(distinct pnr) from ffgkurs”. Information för delar som ingår i kategorin avser antal rader i tabellen. 
  Exempel: För kategorin "Registrering och avbrott på kurs" motsvarar delkategorin ”Fortsättningsregistrering” frågan ”select count(1) from fortkurs” och Förstagångsregistrering motsvarar frågan ”select count(1) from ffgkurs”.

För vissa kategorier hämtas viss information från någon av flera tabeller.

Exempel: kategorin "Examensdefinition" hämtas från någon av tabellerna EXAMEN2, DSGRUND1, DSFORSK1, och FOEXAM.

Observera att i en och samma kategori kan flera undantag tillämpas.

 

Inställningsmöjligheter

Systemadministratörerna (driften) för den nya Ladokmiljö som Informationskonverteraren körs mot kan, på lärosätets inrådan, göra följande inställningar i systemet:

 • Aktivera att e-post skickas till av lärosätet vald adress då en körning av IK är klar eller om den avbryts. Meddelandet innehåller bland annat information om 
  • Vilken kategori som fallerat om det är så att IK stött på problem vid körning.
  • Information om bortsållade objekt per kategori och orsak till bortsållningen.
    
 • Hur många fel IK ska acceptera i en kategori innan konverteringen avbryts. Standardinställningen är att en kategori avbryts efter 100 fel.
   
 • Om IK ska fortsätta med nästa kategori i en beroendekedja efter att den första kategorin misslyckats. Standardinställningen är att inte fortsätta. Notera att denna inställning kan ge följdfel i de kategorier IK fortsätter till. 
   
 • Koppla ett betyg till valfri betygsskala då betyget för en student i tabellen UNDKPROV inte återfinns i betygsskalan för aktuellt prov (tabellen PROV). För att denna inställning ska vara möjlig måste den önskade betygsskalan finnas i katalogdata för betygsskala på lärosätet (tabellen BETSKALA). Standardinställningen är att betyget kopplas till betygsskalan "OKÄND" som läggs upp av IK. 
   
 • Aktivera att ett prefix (fem tecken) vid konvertering läggs till på de utbildningskoder som skapas av de så kallade kompletteringsbatcharna  (tabeller som kompletterats med data som krävs för konvertering till nya Ladok). Lärosätet väljer själv vilka tecken som ska läggas till. Tecknen måste dock ingå i den teckenuppsättning som är tillåten i nya Ladok (se Registervård på Ladok.se). OBS! Det går att få ett särskilt prefix för programtillfällen i de fall lärosätet vill skilja på kurstillfällen och programtillfällen.

 • Aktivera att ett prefix (fem tecken) vid konvertering läggs till på de utbildningskoder som skapas av IK:n. Lärosätet väljer själv vilka tecken som ska läggas till. Tecknen måste dock ingå i den teckenuppsättning som är tillåten i nya Ladok (se Registervård på Ladok.se).

 

Styrningar via lokal serie och klass

Möjlighet till styrning av konvertering via Lokal serie och klass i gamla Ladok. Görs av lärosätena själva.

 

Kurser   För kurser går det att använda lokal serie och klass för att tala om ifall kursen tillhör både 1993 och 2007 års studieordning och därmed ska konverteras till den mall (studieordning 2007 inklusive attribut tillhörande 1993 års studieordning) som hanterar detta. Kurserna ska kopplas till dessa koder:

Serie: L3SERIE
Klass: SO93_07

Information finns även i dokumentationen för tabellen KURS.
För uppdragsutbildning går det att använda Lokal serie och klass för att märka de kurser enligt 2007 års studieordning som är att betrakta som enbart uppdragsutbildning (märkning av program kommer i senare version). Skript för att få hjälp med att söka dessa kurser kommer i Handbok för registervård_Del 23. De kurser som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Uppdragsutbildning.

Serie: L3SERIE
Klass: UPPDRAG

Information finns även i dokumentationen för tabellen KURS.

För Polisutbildning går det att använda Lokal serie och klass för att märka aktuella kurser. De kurser som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Polisutbildning.

Serie: L3POLIS
Klass: POLIS

Information finns även i dokumentationen för tabellen KURS.

ProgramFör program/inriktning går det att använda Lokal serie och klass för att tala om ifall programmet tillhör både 1993 och 2007 års studieordning och därmed ska konverteras till den mall (studieordning 2007 inklusive attribut tillhörande 1993 års studieordning) som hanterar detta. OBS! Gäller ej program inom Förutbildning. Programmen ska kopplas till dessa koder:

Serie: L3SERIE
Klass: SO93_07

Information finns även i dokumentationen för tabellen LINJE.

För märkning av organisationstillhörighet på program går det att använda lokal serie och klass för att tala om vilken institution/fakultet programmet tillhör. De program som återfinns där använder IK för utläsa vilken organisation som ska gälla för respektive program och dess inriktningar. Om ingen klassning görs sätts (default) det egna lärosätet som organisation.

Serie: L3ORG
Klasser: Kod motsvarande institution/fakultet

Information finns även i dokumentationen för tabellen LINJE.

För uppdragsutbildning går det att använda Lokal serie och klass för att märka de program enligt 2007 års studieordning som är att betrakta som enbart uppdragsutbildning. De program som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Uppdragsutbildning.

Serie: L3UPP
Klass: UPPDRAG

Information finns även i dokumentationen för tabellen LINJE.

För Polisutbildning går det att använda Lokal serie och klass för att märka aktuella program. De program som återfinns i denna serie och klass kommer IK att konvertera till utbildningsform Polisutbildning.

Serie: L3POLIS
Klass: POLIS

Information finns även i dokumentationen för tabellen LINJE.

Examen 

För examen som är utfärdad i ett huvudämne som inte finns vid det egna lärosätet går det att använda lokal serie och klass för att tala om att ett ämne ska anses som ‘huvudämne från annat lärosäte.


Serie: L3AMNE

Klasser: Kod för ämne/-n (ej markering J för huvudämne i tabellen AGRPSCB)

 

För de lärosäten som produktionssätter efter Lunds universitet finns nu sex ytterligare möjligheter att styra hur konverterat data ska hanteras:

 

 • Om lärosätet önskar få kommande tentamenstillfällen konverterade behöver styrning för detta läggas in via serie och klass i tabellerna LOKSERIE och LOKKOD (observera att inget ska läggas i tabellen LOKKURS). Då konverteras uppgifter från TENTILLF som infaller efter dagens datum, till aktivitetstillfällen. Aktivitetstillfället kopplas till alla kurstillfällen som finns för den kurs som TENTILLF avser. Detta för att studenter ska kunna anmäla sig till aktivitetstillfället oavsett vilket kurstillfälle deras förstagångsregistrering gäller. Observera att den lokala klassen ska endast läggas in i KA46, den ska INTE kopplas till några kurser eller program.

  Seriekod:  L3SERIE
  Klasskod: TENTTF
  Benämning valfri.

  Läggs ingen styrning in kommer inga tentamenstillfällen att konverteras.

 

 • Om lärosätet önskar få doktoranders resultat på forskarnivå (tabellen DOKKURS2) konverterade på samma sätt som resultat på grund / avancerad nivå, behöver styrning för detta läggas in via serie och klass i tabellerna LOKSERIE och LOKKOD.  För resultat som finns i DOKKURS2 och där kursen återfinns i FOKURS, skapas tillfällen och deltagande för aktuell student upp. För fritextkurser skapas ett individuellt åtagande upp. Om det går att hänföra resultaten till aktuell ämnesantagning görs den koppingen. För studenter där avsaknad av antagning till ämne finns, skapas ett fristående individuellt åtagande upp. Observera att den lokala klassen ska endast läggas in i KA46, den ska INTE kopplas till några kurser eller program.

  Seriekod:  L3SERIE
  Klasskod: FOKURS
  Benämningar valfria

  Läggs ingen styrning in konverteras resultaten som tidigare, dvs som 'Annat resultat'.

 

 • Om lärosätet önskar få skapande av vetenskapligt forskningsarbete utan omfattning för doktorander med pågående studier, behöver styrning för detta läggas in via serie och klass i tabellerna LOKSERIE och LOKKOD.  Doktorander som inte har någon disputation och avhandling inlagd i Ladok får då ett vetenskapligt forskningsarbete utan omfattning skapat i nya Ladok, baserat på antagningen till ämne på forskarnivå. Studiedeltagande skapas via tillfällesperioder på halvår härledda ur studentens aktivitet i sina forskarstudier, med utgångspunkt från tio år bakåt från senaste posten i AKTIVIT med REGMARK=J. Observera att den lokala klassen ska endast läggas in i KA46, den ska INTE kopplas till några kurser eller program.

  Seriekod:  L3SERIE
  Klasskod: VF
  Benämningar valfria

  Läggs ingen styrning in konverteras inte vetenskapligt forskningsarbete utan omfattning för doktorander med pågående studier.

 

 • Om lärosätet önskar få vissa kurser konverterade till status utkast istället för status komplett, behöver styrning för detta läggas i n via serie och klass i tabellerna LOKSERIE,  LOKKOD samt LOKKURS. Observera att även eventuella moduler konverteras till utkast vid denna styrning. Observera  att det är inte möjligt att hantera kurser som har kurstillfällen på detta sätt.

  Märk aktuella kurser med:

  Seriekod:  L3SERIE
  Klasskod: UTKAST
  Benämningar valfria

  Läggs ingen styrning in konverteras kurserna till status komplett.


 • Om lärosätet vill att konverterade tentamenstillfällen ska ha värdet "Visa endast anonymkod efter att aktivitetstillfället är genomfört" ska lärosätet lägga in följande serie och klass i funktionen KA46 i Nouveau:

  Seriekod:L3SERIE
  Klasskod: ANONYM
  Benämningar valfria

  Görs inte denna styrning kommer anonymkoden att alltid visas för studenten.

 • Om lärosätet vill att IK ska konvertera resultatnoteringar av typen "Skrivningspoäng" (GODKPROV.INTRES har värde, eller L3_RESULTAT_NOTERINGAR har en noteringsdefinition av typen 4, skrivningspoäng) med attributet "Visa för student" satt till true kontrolleras nu tabellen LOKKOD efter en post med serie L3SERIE och klass VISA. Så, om lärosätet vill att skrivningspoäng ska visas för studenten, ska lärosätet lägga in följande serie och klass men hjälp av funktionen KA46 i Nouveau:

  Seriekod: L3SERIE
  Klasskod: VISA
  Benämningar valfria

Information om vilka prefix som sätts av IK

Vid import av "Ämne på forskarnivå" prefixas utbildningskoden med "93-" om utbildningstypen är 1993FA.

Vid import av "Kurs (AU)" prefixas utbildningskoden med "AU-" om kurs med samma kod finns som vanlig utbildning.

Dessutom finns dessa tre properties som lärosätet själv kan välja hur de ska hanteras, enligt reglerna nedan:
#Prefix lärosätet lägger till på kod för av IK uppskapat data (e.g. 'fattiga tillfällen' skapade för t ex omregistreringar.)
#Om inget värde är satt läggs prefixet KONV- på för de poster som skapas av IK. Prefixet kan vara max 5 tecken långt.
#Tecknen som används i prefixet måste matcha _+:#A-Z.\u00C5\u00C4\u00D60-9-{0,5}
ik.hsk.converted.data.prefix.for.ik=

#Prefix lärosätet lägger till på kod för av batch uppskapat data (dvs som kommer ur tabellerna KTILL3 eller PTILL3)
#Om inget värde är satt läggs inget prefix på. Prefixet kan vara max 5 tecken långt.
#Tecknen som används i prefixet måste matcha _+:#A-Z.\u00C5\u00C4\u00D60-9-{0,5}
ik.hsk.converted.data.prefix.for.batch=

#Prefix lärosätet lägger till på kod för av IK uppskapade programtillfällen (e.g. 'fattiga tillfällen' skapade för t ex senare del.)
#Om inget värde är satt används värdet från propertyn ik.hsk.converted.data.prefix.for.ik (eller KONV- om inget värde finns där.)
#Prefixet kan vara max 5 tecken långt. Tecknen som används i prefixet måste matcha _+:#A-Z.\u00C5\u00C4\u00D60-9-{0,5}
ik.hsk.converted.data.prefix.for.ptill=


 

 • No labels