Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Databasmodellen som finns i gamla Ladok är inte anpassad för domänmodellen som nya Ladok använder. I Resultattjänsten har man därför lagt till ett så kallat "anti-corruption layer" (ACL) som mappar data i gamla Ladok till Resultattjänstens domänmodell. Förutom Resultatdomänen så innehåller ACLet även de delar av Kataloginformation som rör behörighetshantering. 

Den här sidan beskriver:

Vid produktionssättning av totalleveransen av Ladok3 kommer all information som lagrats i L3-tabellerna i Ladok2-databasen att konverteras till Ladok3.

Gamla Ladoks databasmodell jämfört med nya Ladoks domänmodell

Nedan listas alla tabeller i gamla Ladok som används i Resultathanteringsleveransen och deras relation till domänmodellen för Resultathantering i nya Ladok. Alla tabeller med namn som inleds med l3 är skapade för nya Ladok, L2 i kommentarer refererar till gamla Ladok. Domänmodellen för Resultathantering finns på ladok.se, inloggning krävs.  

Tabellnamn i gamla Ladok

Läs/skriv

Namn i domänmodellen i nya Ladok

Kommentar

avbrlin

Läs

 

L2-regel, Kontrolleras vid terminsregistrering

avststud

Läs

StudentrestriktionPåLärosäte

 

betskala

Läs

Betygsskala

 

egenhsk

Läs

Organistation

Lärosäte

ffgkurs

Läs

Kurstillfälle, Studieresultat

Finns de i ffgkurs kan studenten ha ett Studieresultat

ffglin

Läs

 

L2-regel, kontrolleras vid terminsregistrering

godkkurs

Läs/Skriv

Resultat

 

godkprov

Läs/Skriv

Resultat

 

inregffg

Läs

Studieresultat

Avbrott förstagångsregistrering

inregfo

Läs

Studieresultat

Avbrott fortsättningsregistrering

inregom

Läs

Studieresultat

Avbrott omregistrering

inst

Läs

Organistion

 

ktfort2

Läs

Kurstillfälle

 

ktfort3

Läs

Kurstillfälle

 

ktill2

Läs

Kurstillfälle

 

ktill3

Läs

Kurstillfälle

 

kurs

Läs

Kurs

 

kurstakt

Läs

Studietakt

Benämning på kurstakt som ingår i kurstillfälle

land

Läs

Land

 

linje

Läs

 

L2-regel, kontroll terminsregistrering

namn

Läs

Student

 

 

omkurs

Läs

Studieresultat

Finns de i omkurs kan studenten ha ett Studieresultat

omreglin

Läs

 

L2-regel, kontrolleras vid terminsregistrering

ort

Läs

Aktivitetstillfälle

Benämning på ort som ingår i tentamenstillfälle, kurstillfälle

protite2

Läs/Skriv

Projekttitel i Resultat

 

prov

Läs

Modul

 

provupps

Läs

Kursversion

 

tentanm

Läs

Anmälan

 

tentillf

Läs

Aktivitetstillfälle

 

termin

Läs

Period

 

undform

Läs

Undervisningsform

Benämning på undervisningsform som ingår i kurstillfälle

undkprov

Läs/Skriv

Resultat

 

upphlin

Läs

 

L2-regel, kontrolleras vid terminsregistrering

utbniva

Läs

Studieordning

 

version

Läs

Databasverktyg

Utskicks- och programversion Ladok2. Databasverktyget läser versionen.

l3_aktivitetstillfalle

Läs/Skriv

Aktivitetstillfälle

Motsvarar tentamenstillfälle i Ladok2

l3_aktivitetstillfallen_benamningar

Läs/Skriv

Aktivitetstillfälle

Kopplingstabell

l3_anvandarbehorighet

Läs/Skriv

Användarbehörighet

Kataloginformation

l3_anvandare

Läs/Skriv

Användare

Kataloginformation

l3_anvandarinformation

Läs/Skriv

Användare

Kataloginformation

l3_attesteringsunderlag

Läs/Skriv

Attesteringsunderlag

Ärendehantering

l3_attesteringsunderlag_attestobjekt

Läs/Skriv

 

Ärendehantering, Kopplingstabell

l3_avisering

Läs/Skriv

Aviseringsinformation

 

l3_behorighetsprofil

Läs/Skriv

Behörighetsprofil

Kataloginformation

l3_behorighetsprofil_systemaktivitet

Läs/Skriv

Behörighetsprofil

Kataloginformation, Kopplingstabell

l3_beslut

Läs/Skriv

Beslut Resultat

Attesterat betyg

l3_beslutsinformation

Läs/Skriv

Beslutsinformation

Attestering och återautentisering

l3_notering

Läs/Skriv

Notering i Resultat

Skrivningspoäng lagras som en notering

l3_noteringsdefinition

Läs/Skriv

Notering i Resultat

 

l3_noteringsdefinition_benamningar

Läs/Skriv

Notering i Resultat

Kopplingstabell

l3_noteringstyp

Läs/Skriv

Noteringstyp i Resultat

 

l3_organisation

Läs/Skriv

 

Kataloginformation

l3_part

Läs/Skriv

 

Kataloginformation

l3_partsbenamning

Läs/Skriv

 

Kataloginformation

l3_partskoppling

Läs/Skriv

 

Kataloginformation

l3_profilbenamning

Läs/Skriv

Behörighetsprofil

Kataloginformation

l3_res

Läs/Skriv

Resultat

Uppdateras vid personnummerbyte, Trafla

l3_resultat_noteringar

Läs/Skriv

 

Kopplingstabell Resultat & Noteringar

l3_resultat_rattadav

Läs/Skriv

 

Kopplingstabell Resultat & Rättande lärare

l3_resultatroll

Läs/Skriv

Medarbetarekoppling

 

l3_spraktext

Läs/Skriv

Språktext

 

l3_verifikat

Läs/Skriv

Verifikat

 

l3_verifikat_beslut

Läs/Skriv

Beslut

 

l3_version

Läs/Skriv

Databasverktyg

Version av Ladok3-tabeller (prefixade med l3_) som ingår i Ladok2.

Skillnader i viktiga begrepp

Nya LadokGamla Ladok
kursversion provuppsättning
modulprov
betygsdatumprovdatum
tillfälleskodanmälningskod
aktivitetstillfälletentamenstillfälle

Kurstillfälle

I gamla Ladok definieras kurstillfällen av åtta kurstillfällesparametrar: kurskod, starttermin, kurstakt, kurstid, undervisningsform, ort, finansieringsform och kursomgång. Dessa kurstillfällesparametrar definierar ett unikt kurstillfälle i katalogtabellerna KTILL2/KTILL3 (respektive för kurstillfällen som går över flera terminer KTFORT2/KTFORT3). Kurstillfällen ska också vara unika med avseende på anmälningskod och starttermin i KTILL2/KTILL3. I gamla Ladok är man registrerad på kurs och inte på kurstillfälle varför det inte är ett krav att det finns kurstillfällen upplagda i KTILL2/KTILL3.  Dock ingår alla åtta kurstillfällesparametrar i studentens förstgångsregistreringen på kursen, lagrad i FFGKURS.

Innan slutleverensen av nya Ladok, ska det via registervårdsscript skapas kurstillfällen för alla kursregistreringar, som eventuellt lagras i  de nya tabellerna KTILL3/KTFORT3. Dock är det inte säkert att dessa registervårdsscript kommer att köras inför driftsättning resultatleverensen, därför hämtar vi alla kurstillfällen dels via katalogtabellerna KTILL2/KTILL3 och dels via unika kombinationer av kurstillfällesparametrarna  från kursregistreringar i FFGKURS och som inte finns i KTILL2/KTILL3. Vi missar alltså inga kurstillfällen.

De kurstillfällen som utifrån kursregistreringar saknar koppling i KTILL2/KTILL3 kommer att få tillfälleskoden 'Saknas'.

Vi läser inte fortsättningsregistreringar, omregistreringar och avbrott från tabellerna FORTKURS,  OMKURS och INREGFFG för att fånga kurstillfällen. Fortsättningsregistrering och omregistrering förutsätter alltid att det finnas en förstagångsregistrering (FFGKURS).

Kurstillfällen på nedlagda kurser visas.

Aktivitetstillfällen / tentamenstillfällen

I gamla Ladok är tentamenstillfälle inte kopplat till ett kurstillfälle utan är kopplat till antingen modul eller resultatkod. I resultatleverensen hanteras inte tentamenstillfällen kopplade till resultatkod.

I nya Ladok är en modul kopplad till en viss kursversion och tentamenstillfällen visas på de kurstillfällen där modulen ingår i kursversionen. Vi härleder terminen utifrån tentamenstillfällets provdatum och visar tentamenstillfället på alla kurstillfällen för dennes kurs och termin. Samma tentamenstillfälle visas då för alla kursens kurstillfällen för aktuell termin. Tentamenstillfälle med provdatum i augusti visar vi även på kurstillfällen som finns för kursen på vårterminen, detta för att visa omtentamenstillfällen som troligtvis gäller vårterminen. Finns både ortskod och ort angivet för tentamenstillfället, används ortskod och benämningen hämtas från katalogtabellen ort.

Tentamenstillfällen med provdatum max tolv veckor bakåt i tiden visas.

Alla tentamenstillfällen på modul som ligger i framtiden visas, även om anmälningstiden fortfarande är öppen. Det kan innebära att populationen anmälda kan förändras fram till provdatum. Ingen kontroll görs att provdatum passerats för att kunna rapportera resultat.  Observera att antalet anmälda kan variera allteftersom studenter anmäler/avanmäler sig (via lpw-tjänsten). I populationen tentamensanmälda ingår inte anmälda studenter som redan har ett attesterat godkänt resultat på modul eller kurs.

Omregistrerade studenter

Omregistrerade studenter som läser på samma kursversion kan filtreras fram och rapporteras via utsökning på kurs.

Viktiga tillstånd i resultattjänsten

Attesterat resultat

Vid attestering av resultat skrivs till följande tabeller som också används av gamla Ladok via Nouveau eller lpw

 • godkprov

 • undkprov

 • protite2

 • godkkurs

I kolumnen ianv kommer den generiska användaren ”Ladok3” lagras. Kolumnerna larare, linst och listnr kommer lagra värdet ”L3”.

Sessionsparametrar för Trafla skickas med vid uppdatering av dessa tabeller.

Information som lagrats i l3-tabeller lagras även efter det att resultaten attesterats för att få spårbarhet. Dessa tabeller lagrar rättande lärare, beslutsfattare och tidpunkter.

Minnes-cacher

Resultatdomänen definierar ett flertal Resources. Det finns två skäl till att lagra en del Resourses i en minnes-cacher. Det första skälet är att mappningen i vissa fall från gamla Ladok till Resultatdomänen är alltför komplex och resurskrävande för MySQL att utföra vid varje anrop. Det andra skälet är att vissa Resources anropas väldigt ofta, så även om varje anrop i sig tar kort tid så tar summan av dessa anrop lång tid. Detta har vi kunna verifiera med att mäta responstider på anrop mot REST-tjänsterna.

Följande Resources lagras i cachen: 

 • Betygsskala (Data från tabell  betskala)
 • Kurstillfälle (Data från tabell termin, kurs, ffgkurs, provupps. Men även ktill3, ktill2 ingår i urvalet av vilka rader som ska med.)
 • Kursversion (Data från tabell kurs, provupps, prov. Men även ffgkurs, ktill2, ktill3 ingår i urvalet av vilka rader som ska med.)
 • Modul (Data från prov, kurs´, provupps. Men även betskala, ktill2, ktill3 ingår i urvalet av vilka rader som ska med.)

Varje lärosäte har en separat cache som generellt körs varje natt (se http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/ för information om ev. förändrad frekvens). Detta innebär att förändringar som man gör i ovanstående tabeller i gamla Ladok inte kan ses i nya Ladok (Resultatleveransen) förrän cachen har körts, vanligtvis måste man vänta tills nästa dag innan förändringar slår igenom. Detta gäller både testmiljön och produktionsmiljön.

Automatiskt skapad användare

ACL skapar en användare i nya Ladok som används för att kunna mappa information från gamla Ladok. Användaren heter systemintern.anvandare@utan.rattigheter.

Begränsningar och regler

Saker vi inte kan stödja till exempel på grund av begränsningar i gamla Ladok, L2-regler, eller Ladok3-regler.

Begränsning på aktivitetstillfälle

I resultatleverensen hanteras inte aktivitetstillfällen/tentamenstillfällen som är kopplad till resultatkod.

Summering av ingående modulpoäng

För kursbetyg måste det finnas godkända resultat på alla obligatoriska moduler som ingår i kursversionen och summan av modulpoäng måste vara minst kurspoäng. Godkända resultat på moduler som inte ingår i studentens kursversion räknas inte in i poängkontrollen. Detta kan exempelvis uppstå då man ändrat provuppsättning mitt under en termin.

Begränsing på inresande utbytesstudenter

För att rapportera resultat krävs att studenten har en förstagångsregistrering på kursen. Inresande utbytesstudenter som har en registrering på del av kurs hanteras inte.

Examinators titel och namn visas ej på kursbevis respektive examensbevis

Uppgift om attestant/beslutsfattare, dvs examinator, sparas i de nya Ladok3-tabellerna och är då inte åtkomlig för funktionalitet i Ladok2. Uppgifterna om examinator presenteras endast i resultatverifikat i Ladok3 .

Väljer man att ta med examinator på t.ex. examensbevis eller kursbevis i Ladok2 så visas ett tomt fält.  

Resultat från flera system

Godkända resultat är möjligt att rapportera från flera system: lpw tjänster, Ladok Nouveau och Resultatleverensen. Ett klarmarkerat resultat som fått ett definitivt resultat via något annat system filtreras bort innan det ska attesteras. Har det definitiva resultatet lagts in via annat system, efter det att attestanten hämtat klarmarkerade studenter, får man ett felmeddelande.

För underkända resultat kan flera underkända resultat lagras i databasen, varför det här kan bli flera  underkända resultatposter om man rapporterar in resultatet från flera olika system.

Ladok2 regler vid rapportering av resultat

 • Vid attestering av godkända resultat på modul som är markerad som enda prov attesteras även ett godkänt resultat på kursen.

 • För studenter vars kursregistrering är inom ett program, och programmet är markerad  för terminsregistrering, kontrolleras vid attestering att studenten har en terminsregistrering eller avbrott/uppehåll på programmet betygsdatum. (Ladok2 tabellerna FFGLIN/OMREGLIN/AVBRLIB/UPPHLIN).

 • I Ladok2 är det inte möjligt att ge underkänt betyg på kurs, ger meddelande att underkänt betyg på kurs inte stöds. Detta är inte möjligt från GUI, men kan hända från REST.
 • Det är inte möjligt att rapportera kursbetyg för kurser som saknar modul. I Nouveau krävs särskild behörighet för detta och görs i Nouveau via inläggning utan kontroll.

 

 • No labels