Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om leveransen Resultathantering

Leveransen Resultathantering är en delleverans av Ladok3s resultatdomän som ansluts direkt mot Ladok2-installationen. I denna leverans innehåller Ladok huvudsakligen två delar:

Dessutom levereras en adapter för att föra över information mellan Ladok3 och Ladok2.

Ändring eller borttag av attesterat resultat görs i Ladok2. Se följande sida för detaljer: Ändra eller ta bort attesterat resultat

Ingående funktioner

Resultatrapportering

Omfattar utbildning som i Ladok2 är dokumenterad inom den del som är avsedd för grund- och avancerad nivå och omfattar följande funktionalitet: 

Förbereda resultatrapportering

 • Lägga till resultatrapportörer (lärare) till kurser och kurstillfällen, Detta skapar genvägar till rapporteringsvyn och underlättar vid klarmarkering av resultat.
 • Lägga till examinator/attestant till kurser och kurstillfällen, Detta skapar genvägar till attesteringsvyn och underlättar vid attestering av resultat.
 • Skapa, redigera och editera resultatnoteringar. Resultatnoteringar är frivilliga anteckningsfält utan omfattning.

Rapportera resultat 

 • Rapportera resultat på modul.
 • Rapportera resultat kurs.
 • Kurser markerade som "enda prov" (modul) ger automatiskt slutbetyg vid rapportering.
 • Anteckna på resultatnotering.
 • Rapportering av resultat på anonymiseringskod skapade i befintligt Ladok.
 • Visning av tillgodoräknade på delar av moduler eller hela moduler.

Klarmarkering av resultat 

 • Då resultat läggs in är de preliminära och justerbara. När arbetet bedöms som färdigt för attestering, klarmarkeras det av den som rapporterat in resultatet.
 • Kan göras på en eller flera studenter i taget.
 • I samband med klarmarkeringen aviseras ansvarig examinator/beslutsfattare via e-post.
  • Det krävs att examinatorn/beslutsfattaren har lagt in sin e-postadress i kontaktdelen i Ladok för att avisering ska kunna skickas.

Attestering av resultat

 • Ansvarig examinator/beslutsfattare kan sedan ta fram och ändra, avslå (ta bort klarmarkeringen) och besluta (attestera) resultaten.
 • Om lärosätet har aktiverat återautentisering vid attestering måste användaren återautentisera sig via lärosätets IdP (autentiseringfunktion).
 • Detta kan jämföras med första delen av dagens definitiv inläggning

Resultatverifikat - bevarande av resultat 

 • Man kan söka fram i Ladok3 arkiverade, men ej bevarade, attesterade resultat. Sökresultaten kan skrivas ut eller tas ut på fil.  

Nedprioriterad funktionalitet

Tidigare utlovad funktionalitet som inte finns med i leveransen:

 • Rapportering med hjälp av resultatkod
 • Ej skapande av grupper i Ladok3 eller hanterande av grupper som är skapade i Ladok2.

Användare och behörigheter 

I Ladok3 Resultathantering kommer användare och behörigheter att skötas enligt de principer som fortsättningsvis kommer att gälla för Ladok3. Det innebär att alla användare (oavsett om de finns som användare i Ladok2) som ska kunna använda Ladok3 Resultathantering behöver läggas upp i Kataloginformation. Varje användare tilldelas därefter en användarbehörighet (behörighetsprofil och organisation) för att ge användaren den behörighet som krävs för uppgifterna i Resultathanteringen.

Ett attesterat resultat kommer då att märkas upp på motsvarande sätt som för LpW-tjänsterna med användaren "ladok3". Övriga uppgifter kommer att lagras i den nya delen av resultathanteringen och endast vara tillgängligt via dess användargränssnitt. 

Avgränsningar

 • Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning.
 • Inga händelser skickas om attesterat resultat och noteringar på resultatnoteringar
 • Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i Ladok2).
 • Enbart utdata i Ladok2 för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är tillgängligt via REST-tjänster.
 • Ingen funktionalitet för ändring eller borttag av uppgifter/registervård.
 • Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt i Ladok2.
 • Hantering av tentamensanmälan sker i Ladok2 och anmälda studenter kan hämtas upp i Ladok3 för att sedan fortsätta hantera dem i Ladok3s Resultathantering.
 • Inget stöd för att ta med examinators titel och namn i kursbevis respektive examensbevis i Ladok2.
 • Ett antal mindre avgränsningar i leveransen som finns beskrivet i respektive hjälpavsnitt.
 • Framtida leveransers REST-gränssnitt  kommer inte vara bakåtkompatibla mot Resultat-leveransens REST-gränssnitt. Den dokumentation som beskriver integrationer och REST utgår från den version av Ladok-systemet som levereras till MIT-miljön och är därför inte alltid möjlig att använda sig av för Resultat-leveransens REST-gränssnitt.

Relevant dokumentation

Endast dokumentation som är relevant för Ladok3 Resultathantering finns tillgänglig. Vissa avsnitt är delvis relevanta för leveransen, dessa är markerade med *. Avsnitt som är helt relevanta för leveransen är markerade med **.

 • No labels